Novo videoconsello de Fisioterapia: prevención e tratamento da plaxiocefalia
Comunmente coñecida como “síndrome de cabeza plana”, é unha deformidade que afecta ao 47% de neonatos e que se corrixe en pouco tempo cunha adecuada hixiene postural e exercicios para fortalecer a musculatura do pescozo e cranio

10-07-2024
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Preto da metade de bebés (47%) presentan plagiocefalia, unha deformación da cabeza dos neonatos, que se aplana fundamentalmente pola parte de atrás. De feito, coñécese de maneira coloquial como “síndrome de cabeza plana”.

Aparece, sobre todo, en lactantes de entre un e catro meses, e trátase dun problema en aumento en España e no mundo.

As causas que a producen son variadas, aínda que a máis relevante é a posición do bebé no berce ou capazo durante os primeiros meses de vida.

Trátase, con todo, dun problema que se corrixe xeralmente cuns sinxelos axustes nos costumes cotiáns e en tan só un prazo de dous ou tres meses despois de adoptar as medidas correctas.

É por iso que o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomenda ás familias afectadas poñerse en mans de fisioterapeutas expertos en Pediatría para a prevención e corrección deste trastorno que non afecta o desenvolvemento intelectual de nenos/as nin ten repercusión de tipo neurolóxico pero que é conveniente corrixir polos problemas estéticos que pode supoñer.

GA: https://youtu.be/wTMxIahMyTY

ES: https://youtu.be/6BX52vpq1r8

Pautas de prevención

En leste mesmo sentido, o CoFiGa recomenda 4 pautas fundamentais para a súa prevención:

- Tempo boca abaixo. É importante que o bebé pase tempo nesta posición cando estea esperto, xa que axuda a fortalecer os músculos do pescozo e da cabeza, reducindo á vez a presión na parte posterior do cranio.

- Cambio de postura. Rotar a posición da cabeza do bebé no berce ou no capazo de cando en vez durante o tempo de soño pode axudar a distribuír a presión de maneira máis uniforme. Así, evítase que sempre estean apoiados na mesma área.

- Xoguetes e estímulos. Unha axuda importante para fomentar estes movementos son os xoguetes. Colocar obxectos do seu interese en distintas direccións representa un estímulo para eses cambios de postura desexados.

- Exercicios. Familias e/ou coidadores poden cumprir tamén un rol esencial neste desenvolvemento equilibrado da musculatura de pescozo e cabeza. Hai exercicios que axudan a iso, como mover a cabeza do bebé achegándoa ao seu ombreiro; tamén facer xiros levando o queixo do lactante cara a un lado.

En calquera caso, diante dunha irregularidade na forma da cabeza dun bebé, os fisioterapeutas expertos en Pediatría poden pautar ás familias os exercicios e as accións personalizadas que sexan máis adecuadas para a súa corrección.

Nuevo videoconsejo de Fisioterapia: prevención y tratamiento de la plagiocefalia

Comúnmente conocida como “síndrome de cabeza plana”, es una deformidad que afecta al 47% de recién nacidos y que se corrige en poco tiempo con una adecuada higiene postural y ejercicios para fortalecer la musculatura del cuello y cráneo

Cerca de la mitad de bebés (47%) presentan plagiocefalia, una deformación de la cabeza del recién nacido, que se aplana fundamentalmente por la parte de atrás. De hecho, se conoce de manera coloquial como “síndrome de cabeza plana”.

Aparece, sobre todo, en lactantes de entre uno y cuatro meses, y se trata de un problema en aumento en España y en el mundo.

Las causas que la producen son variadas, aunque la más relevante es la posición del bebé en la cuna o el capazo durante los primeros meses de vida.

Se trata, no obstante, de un problema que se corrige generalmente con unos sencillos ajustes en las costumbres cotidianas y en tan solo un plazo de dos o tres meses después de adoptar las medidas correctas.

Es por ello que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recomienda a las familias afectadas ponerse en manos de fisioterapeutas expertos en Pediatría para la prevención y corrección de este trastorno que no afecta al desarrollo intelectual de niños/as ni tiene repercusión de tipo neurológico pero que es conveniente corregir por los problemas estéticos que puede suponer.

ES: https://youtu.be/6BX52vpq1r8

GA: https://youtu.be/wTMxIahMyTY

Pautas de prevención

En este mismo sentido, el CoFiGa recomienda 4 pautas fundamentales para su prevención:

- Tiempo boca abajo. Es importante que el bebé pase tiempo en esta posición cuando esté despierto, ya que ayuda a fortalecer los músculos del cuello y de la cabeza, reduciendo a la vez la presión en la parte posterior del cráneo.

- Cambio de postura. Rotar la posición de la cabeza del bebé en la cuna o en el capazo de vez en cuando durante el tiempo de sueño puede ayudar a distribuir la presión de manera más uniforme. Así, se evita que siempre estén apoyados en la misma área.

- Juguetes y estímulos. Una ayuda importante para fomentar estos movimientos son los juguetes. Colocar objetos de su interés en distintas direcciones representa un estímulo para esos cambios de postura deseados.

- Ejercicios. Los padres o cuidadores pueden cumplir también un rol esencial en este desarrollo equilibrado de la musculatura de cuello y cabeza. Hay ejercicios que ayudan a ello, como mover la cabeza del bebé acercándola a su hombro; también hacer giros llevando la barbilla del lactante hacia un lado.

En cualquier caso, ante una irregularidad en la forma de la cabeza de un bebé, los fisioterapeutas expertos en Pediatría pueden pautar a las familias los ejercicios y las acciones personalizadas que sean más adecuadas para su corrección.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información