A Asociación de Traballadores Autónomos (ATA) pon ao dispor de fisioterapeutas colexiados/as un servizo de xestión integral para a obtención das axudas do programa Kit Dixital
En virtude do acordo subscrito co Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

09-07-2024
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) subscribiu un acordo coa Asociación de Traballadores Autónomos (ATA) polo que pon ao dispor de fisioterapeutas colexiados/as un servizo de xestión integral para a obtención das axudas do programa Kit Dixital da entidade pública empresarial Red.es, adscrita ao Ministerio para a transformación dixital.

O CGCFE ofrece, a través do acordo con ATA Autónomos, unha solución tecnolóxica creada para fisioterapeutas, encadrados/as na súa maioría en negocios de 0-2 traballadores/as, que lles axudará a mellorar a xestión da súa consulta e o seu posicionamento en redes.

En virtude do acordo co CGCFE, ATA realizará de forma gratuíta todos os trámites burocráticos e xustificativos para a obtención das axudas, ademais de poñer ao dispor de fisioterapeutas colexiados/as interesados/as un servizo de consultoría dixital que lles axudará a elixir as mellores solucións.

Subvencionada integramente polo programa Kit Dixital, esta solución integral inclúe páxina web con xestión de citas, recensións e posicionamento web:

- Sistema de xestión de citas para organizalas de maneira eficiente e reducindo cancelacións ou atrasos.

-  Mellora do posicionamento, ao aumentar visibilidade en liña e atraer a máis pacientes potenciais cunha xestión efectiva da ficha de Google e as súas recensións.

- Web personalizada.

Estas solucións sufragaríanse co bono dixital de 2 mil euros.

Novidade: portátiles, computadores de sobremesa novos ou calquera das solucións existentes para negocios de 0 a 2 traballadores/as

Ademais, as solucións dixitais para este segmento de negocios complementouse con outra axuda adicional de mil euros para implantar no negocio a solución denominada "Posto de Traballo Seguro", que conleva a entrega dun ordenador de sobremesa ou un portátil sobre o que os/as beneficiarios/as poderá exercer a opción de compra, transcorridos doce meses, ou calquera das solucións existentes.

Más información e solicitudes

https://autonomoskitdigital.es/?ide=FISIOS

 La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) pone a disposición de fisioterapeutas colegiados/as un servicio de gestión integral para la obtención de las ayudas del programa Kit Digital

En virtud del acuerdo suscrito con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha suscrito un acuerdo con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) por el que pone a disposición de fisioterapeutas colegiados/as un servicio de gestión integral para la obtención de las ayudas del programa Kit Digital de la entidad pública empresarial Red.es, adscrita al Ministerio para la transformación digital.

El CGCFE ofrece, a través del acuerdo con ATA Autónomos, una solución tecnológica creada para fisioterapeutas, encuadrados/as en su mayoría en negocios de 0-2 trabajadores/as, que les ayudará a mejorar la gestión de su consulta y su posicionamiento en redes.

En virtud del acuerdo con el CGCFE, ATA realizará de forma gratuita todos los trámites burocráticos y justificativos para la obtención de las ayudas, además de poner a disposición de fisioterapeutas colegiados/as interesados un servicio de consultoría digital que les ayudará a elegir las mejores soluciones.

Subvencionada íntegramente por el programa Kit Digital, esta solución integral incluye página web con gestión de citas, reseñas y posicionamiento web:

- Sistema de gestión de citas para organizarlas de manera eficiente y reduciendo cancelaciones o retrasos.

-  Mejora del posicionamiento, al aumentar visibilidad en línea y atraer a más pacientes potenciales con una gestión efectiva de la ficha de Google y sus reseñas.

- Web personalizada.

Estas soluciones se sufragarían con el bono digital de 2 mil euros.

Novedad: portátiles, ordenadores de sobremesa nuevos o cualquiera de las soluciones existentes para negocios de 0 a 2 trabajadores/as

Además, las soluciones digitales para este segmento de negocios se ha complementado con otra ayuda adicional de mil euros para implantar en el negocio la solución denominada "Puesto de Trabajo Seguro", que conlleva la entrega de un ordenador de sobremesa o un portátil sobre el que los/as beneficiarios/as podrá ejercer la opción de compra, transcurridos doce meses, o cualquiera de las soluciones existentes.

Más información y solicitudes:

https://autonomoskitdigital.es/?id=FISIOS

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información