Carteira de Servizos das Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) de Galicia
Un documento elaborado por fisioterapeutas das diferentes Áreas de Saúde da comunidade autónoma, presentado en novembro de 2023 ao Consello Técnico de Atención Primaria e ao que se pode acceder a través da páxina web do Sergas

27-03-2024
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) informa a través da súa páxina web da Carteira de Servizos que ofrecen as Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) de Galicia, un documento elaborado por fisioterapeutas das diferentes Áreas de Saúde da comunidade autónoma, presentado en novembro de 2023 ao Consello Técnico de Atención Primaria, e que se pode descargar en:

Carteira_Unidades_de_fisioterapia_de_atencion_primaria.pdf (sergas.es)

Tras contextualizar a importancia da Atención Primaria (AP) como elemento esencial para o sistema sanitario público e a normativa que rexe o papel do fisioterapeuta dentro dos equipos multidisciplinares do primeiro nivel asistencial, o documento cataloga a Carteira de Servizos de Fisioterapia en AP como “imprescindible” para un uso “máis racional” dos recursos asistenciais, ao garantir a abordaxe de condicións de saúde de alta prevalencia susceptibles de ser abordadas por fisioterapeutas e, con iso, reducir derivacións innecesarias aos servizos hospitalarios.

O documento inclúe aspectos como: elaboración dun protocolo de derivación e coordinación, a posibilidade de realizar interconsultas entre UFAP e os servizos hospitalarios, potenciar a autonomía de fisioterapeutas con novas formas de citación directa a pacientes, establecemento da figura de coordinador de Fisioterapia en AP, implantación dunha estratexia formativa para prácticas clínicas de escaso beneficio para pacientes ou que poidan supoñer un mal uso de recursos tanto sanitarios como sociais e definición dun catálogo de recursos materiais para as UFAP.

Tamén define as accións e procesos a desenvolver por fisioterapeutas de AP nos ámbitos comunitario, ambulatorio, de atención domiciliaria, formativo, investigador e de xestión; ademais de especificar que a súa implantación será progresiva e que o seu contido está aberto a posibles modificacións en función das necesidades detectadas por parte dos/as fisioterapeutas de AP en cada área sanitaria.

O documento pasa a continuación de definir criterios xerais para inclusión e exclusión de pacientes nas UFAP, así como a detallar pormenorizadamente os diferentes programas a desenvolver por fisioterapeutas no primeiro nivel asistencial: detección precoz do sedentarismo, promoción da actividade física e prescrición de exercicio terapéutico no ámbito comunitario; prevención da deterioración funcional; prevención da fraxilidade e do risco de caídas en persoas maiores; afrontamiento activo da dor musculoesquelético non oncolóxico con características de sensibilización central; patoloxía neuromusculoesquelética traumatolóxica aguda; problemas respiratorios crónicos; patoloxía cardiovascular; trastornos de solo pelviano; atención a coidadores/as informais de pacientes dependentes; e de Educación para a Saúde (EPS).

Para finalizar, o documento describe indicadores para o desenvolvemento da actividade das UFAP: cobertura, proceso, resultados e impacto das intervencións.

A Carteira de Servizos das UFAP enmárcase na Estratexia Galega de Saúde Comunitaria en Atención Primaria 2023-2027 (https://www.sergas.es/asistencia-sanitaria/Estratexia-galega-de-saude-comunitaria-en-atencion-primaria-2023-2027?idioma=é), que complementa o Plan Galego de Atención Primaria.

Cartera de Servicios de las

Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) de Galicia

Un documento elaborado por fisioterapeutas de las diferentes Áreas de Salud de la comunidad autónoma, presentado en noviembre de 2023 al Consejo Técnico de Atención Primaria y al que se puede acceder a través de la página web del Sergas

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) informa a través de su página web de la cartera de servicios que ofrecen las Unidades de Fisioterapia de Atención Primaria (UFAP) de Galicia, un documento elaborado por fisioterapeutas de las diferentes Áreas de Salud de la comunidad autónoma, presentado en noviembre de 2023 al Consejo Técnico de Atención Primaria, y que se puede descargar en:

Carteira_Unidades_de_fisioterapia_de_atencion_primaria.pdf (sergas.es)

Tras contextualizar la importancia de la Atención Primaria (AP) como elemento esencial para el sistema sanitario público y la normativa que rige el papel del fisioterapeuta dentro de los equipos multidisciplinares del primer nivel asistencial, el documento cataloga la Cartera de Servicios de Fisioterapia en AP como “imprescindible” para un uso “más racional” de los recursos asistenciales, al garantizar el abordaje de condiciones de salud de alta prevalencia susceptibles de ser abordadas por fisioterapeutas y, con ello, reducir derivaciones innecesarias a los servicios hospitalarios.

Dicho documento incluye aspectos como: elaboración de un protocolo de derivación y coordinación, la posibilidad de realizar interconsultas entre UFAP y los servicios hospitalarios, potenciar su autonomía de fisioterapeutas con nuevas formas de citación directa a pacientes, establecimiento de la figura de coordinador de Fisioterapia en AP, implantación de una estrategia formativa para prácticas clínicas de escaso beneficio para pacientes o que puedan suponer un mal uso de recursos tanto sanitarios como sociales y definición de un catálogo de recursos materiales para las UFAP.

También define las acciones y procesos a desarrollar por fisioterapeutas de AP en los ámbitos comunitario, ambulatorio, de atención domiciliaria, formativo, investigador y de gestión; además de especificar que tendrá una implantación progresiva y que su contenido está abierto a posibles modificaciones en función de las necesidades detectadas por parte de los/as fisioterapeutas de AP en cada área sanitaria.

El documento pasa a continuación de definir criterios generales para inclusión y exclusión de pacientes en las UFAP, así como a detallar pormenorizadamente los diferentes programas a desarrollar por fisioterapeutas en el primer nivel asistencial: detección precoz del sedentarismo, promoción de la actividad física y prescripción de ejercicio terapéutico en el ámbito comunitario; prevención del deterioro funcional; prevención de la fragilidad y del riesgo de caídas en personas mayores; afrontamiento activo del dolor musculoesquelético no oncológico con características de sensibilización central; patología neuromusculoesquelética traumatológica aguda; problemas respiratorios crónicos; patología cardiovascular; trastornos del suelo pélvico; atención a cuidadores/as informales de pacientes dependientes; y de educación para la salud (EPS).

Para finalizar, el documento describe indicadores para el desarrollo de la actividad de las UFAP: cobertura, proceso, resultados e impacto de las intervenciones.

La Cartera de Servicios de las UFAP se enmarca en la Estrategia Gallega de Salud Comunitaria en Atención Primaria 2023-2027 (https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Estratexia-galega-de-saude-comunitaria-en-atencion-primaria-2023-2027?idioma=es), que complementa el Plan Gallego de Atención Primaria.

 

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información