Normativa de Medio Ambiente para centros de Fisioterapia produtores de residuos perigosos: agullas e material punzante utilizado en técnicas como punción seca, electrolisis…
Están obrigados a dispoñer dun arquivo cronolóxico do seu uso a través a Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA). No caso de non estar rexistrados en GAIA, deberán presentar antes do 1 de marzo unha Memoria Anual de Xestión de Residuos[...]

01-02-2024
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Os centros de Fisioterapia produtores de residuos perigosos (agullas e material punzante utilizado en técnicas como punción seca, electrolisis…) están obrigados a dispoñer dun arquivo onde se reflictan por orde cronolóxica a cantidade, natureza, orixe, destino e método de tratamento dos devanditos residuos. Así o establece o artigo 64 da Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

Para iso, a Xunta de Galicia pon á súa disposición a Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA): https://gaia.xunta.es/plataforma/, utilizando para iso a aplicación eResiduos:

https://gaia.xunta.es/plataforma/gaia/modulos-gaia-residuos

Pola súa banda, os centros de Fisioterapia produtores de residuos perigosos que non utilicen a Plataforma GAIA, están obrigados a presentar antes do 1 de marzo deste ano unha Memoria Anual de Xestión de Residuos Perigosos. Así o estableceu, con data 16 de marzo de 2023, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITERD).

Neste caso, a presentación da preceptiva Memoria Anual de Xestión de Residuos Perigosos pode realizarse a través da seguinte ligazón do Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA):

https://sirga.xunta.gal/declaracion-anual-tramites

O formulario MT201I para a presentación da Memoria Anual de Xestión de Residuos Perigosos e documentación complementaria NON conleva ningunha TAXA asociada.

Normativa de Medio Ambiente para centros de Fisioterapia productores de residuos peligrosos: agujas y material punzante utilizado en técnicas como punción seca, electrolisis…

Están obligados a disponer de un archivo cronológico de su uso a través la Plataforma Gallega de Información Ambiental (GAIA). En el caso de no estar registrados en GAIA, deberán presentar antes del 1 de marzo una Memoria Anual de Gestión de Residuos Peligrosos a través del Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA)

Los centros de Fisioterapia productores de residuos peligrosos (agujas y material punzante utilizado en técnicas como punción seca, electrolisis…) están obligados a disponer de un archivo donde se reflejen por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de dichos residuos. Así lo establece el artículo 64 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Para ello, la Xunta de Galicia pone a su disposición la Plataforma Galega de Información Ambiental (GAIA):

https://gaia.xunta.es/plataforma/, utilizando para ello la aplicación eResiduos:

https://gaia.xunta.es/plataforma/gaia/modulos-gaia-residuos

Por su parte, los centros de Fisioterapia productores de residuos peligrosos que no utilicen la Plataforma GAIA, están obligados a presentar antes del 1 de marzo de este año una Memoria Anual de Gestión de Residuos Peligrosos. Así lo estableció, con fecha 16 de marzo de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

En este caso, la presentación de la preceptiva Memoria Anual de Gestión de Residuos Peligrosos puede realizarse a través del siguiente enlace del Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA):

https://sirga.xunta.gal/declaracion-anual-tramites

El formulario MT201I para la presentación de la Memoria Anual de Gestión de Residuos Peligrosos y documentación complementaria NO conlleva ninguna TASA asociada.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información