Aberto o prazo de inscrición á I Xornada Interdisciplinar de atención á persoa con diagnóstico de patoloxía neurolóxica que organiza o CoFiGa
A celebrar os días 28 e 29 de abril na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra

21-03-2023
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Trastornos neurolóxicos e neurodexenerativos de alta incidencia, como Parkinson, Ictus, lesións medulares, esclerose múltiple ou os que afectan o sistema nervioso na infancia (0-6 anos), serán obxecto de análise na I Xornada Interdisciplinar de atención á persoa con diagnóstico de patoloxía neurolóxica que, organizada polo Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), celebrarase os días 28 e 29 de abril na Facultade de Fisioterapia de Pontevedra.

Para o seu desenvolvemento contarase coa participación de profesionais de diferentes disciplinas sanitarias (Neuroloxía, Neuropsicoloxía, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia) que desenvolven a súa actividade tanto no sector público como privado da Sanidade e do sistema socio-sanitario, así como con representantes de asociacións de pacientes. Todo iso co obxectivo de fomentar o intercambio de coñecementos, o diálogo e a cooperación inter e multidisciplinar nun campo de actuación dedicado a facilitar a recuperación funcional do paciente afectado por este tipo de trastornos.

Un reto para a saúde pública

As enfermidades neurolóxicas e neurodexenerativas constitúen unha das ameazas máis importantes para a saúde pública: afectan a máis de 7 millóns de persoas no noso país (un 16% da poboación) e atópanse entre as principais causas de discapacidade ou mortalidade. Son a causa, segundo datos da Sociedade Española de Neuroloxía (SEN), do maior número de falecementos entre a poboación española, situándose no caso de Galicia no 20,6% das mortes que se producen cada ano. E provocan máis do 5,5% dos ingresos hospitalarios, co consecuente incremento de custos sanitarios na súa abordaxe, cifrado en 139.000 millóns de euros, segundo un estudo publicado no European Journal of Neurology.

Os pacientes con enfermidades neurolóxicas e neurodexenerativas teñen alta probabilidade de sufrir crise na evolución natural das súas patoloxías crónicas, con presenza de sintomatoloxía múltiple e, en ocasións, difícil de controlar. Teñen por tanto unha alta prevalencia de reingresos e alta frecuentación aos servizos de urxencias tanto de Atención Primaria como Hospitalaria. Con todo, moitas persoas afectadas por este tipo de trastornos, quen lles atende ou as súas familias, continúan tendo dificultades para acceder aos coidados apropiados.

É por iso que a propia Organización Mundial da Saúde (OMS) avoga por unha atención neurolóxica integrada na Atención Primaria de saúde, favorecendo tanto a súa prevención como a identificación temperá -cando aparecen os primeiros síntomas-, como medida imprescindible para reducir o impacto sociosanitario das enfermidades neurodegenerativas.

Apostando pola abordaxe multidisciplinar e atención integral

Neste contexto, é necesario favorecer unha abordaxe multidisciplinar -unha atención integral interdisciplinaria- con profesionais sanitarios experimentados que teñan como ferramenta a súa capacidade de traballar en equipo -de forma coordinada- e como obxectivo dar unha asistencia integral, individualizada e de calidade durante todo o proceso de atención destes pacientes e das súas familias, tanto desde o sistema público de saúde (Atención Primaria e Hospitalaria) e institucións de atención socio-sanitaria (residencias, centros de día...), como en centros privados, asociacións de pacientes e, mesmo, centros educativos.

E precisamente esta necesaria aposta por unha abordaxe multidisciplinar e atención integral das patoloxías neurolóxicas e neurodexenerativas é o obxectivo da xornada que organiza o CoFiGa, na que se fará fincapé na Neurorrehabilitación como un proceso asistencial complexo, multi e interprofesional, tendente a restituír, minimizar ou compensar no posible os déficits funcionais causados por algunha lesión ou enfermidade que afecta á función e desenvolvemento do sistema nervioso (cerebro, medula espinal e nervios periféricos) e muscular.

Para iso, o programa da Xornada estrutúrase ao redor de 5 mesas, sobre Parkinson, Ictus, lesións medulares, esclerose múltiple e Neuropediatría, en cada unha das cales participarán profesionais con ampla experiencia na abordaxe integral deste tipo de patoloxías.

Máis información

Toda a información da xornada (ponentes e moderadores participantes, programa e inscricións) está accesible na web do CoFiGa: https://www.cofiga.org/jornadas/21/I-Jornada-Interdisciplinar-de-Atencion-a-la-persona-con-diagnostico-de-Patologia-Neurologica

Abierto el plazo de inscripción a la I Jornada Interdisciplinar de atención a la persona con diagnóstico de patología neurológica que organiza el CoFiGa

A celebrar los días 28 y 29 de abril en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra

Trastornos neurológicos y neurodegenerativos de alta incidencia, como Parkinson, Ictus, lesiones medulares, esclerosis múltiple o los que afectan al sistema nervioso en la infancia (0-6 años), serán objeto de análisis en la I Jornada Interdisciplinar de atención a la persona con diagnóstico de patología neurológica que, organizada por el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), se celebrará los días 28 y 29 de abril en la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra.

Para su desarrollo se contará con la participación de profesionales de diferentes disciplinas sanitarias (Neurología, Neuropsicología, Enfermería, Logopedia, Terapia Ocupacional y Fisioterapia) que desarrollan su actividad tanto en el sector público como privado de la Sanidad y del sistema socio-sanitario, así como con representantes de asociaciones de pacientes. Todo ello con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, el diálogo y la cooperación inter y multidisciplinar en un campo de actuación dedicado a facilitar la recuperación funcional del paciente afectado por este tipo de trastornos.

Un reto para la salud pública

Las enfermedades neurológicas y neurodegenerativas constituyen una de las amenazas más importantes para la salud pública: afectan a más de 7 millones de personas en nuestro país (un 16% de la población) y se encuentran entre las principales causas de discapacidad o mortalidad. Son la causa, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SIN), del mayor número de fallecimientos entre la población española, situándose en el caso de Galicia en el 20,6% de las muertes que se producen cada año. Y provocan más del 5,5% de los ingresos hospitalarios, con el consecuente incremento de costes sanitarios en su abordaje, cifrado en 139.000 millones de euros, según un estudio publicado en el European Journal of Neurology.

Los pacientes con enfermedades neurológicas y neurodegenerativas tienen alta probabilidad de sufrir crisis en la evolución natural de sus patologías crónicas, con presencia de sintomatología múltiple y, en ocasiones, difícil de controlar. Tienen por lo tanto una alta prevalencia de reingresos y alta frecuentación a los servicios de urgencias tanto de Atención Primaria cómo Hospitalaria. Con todo, muchas personas afectadas por este tipo de trastornos, quien les atiende o sus familias, continúan teniendo dificultades para acceder a los cuidados apropiados.

Es por eso que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por una atención neurológica integrada en la Atención Primaria de salud, favoreciendo tanto su prevención como la identificación temprana -cuando aparecen los primeros síntomas-, como medida imprescindible para reducir el impacto sociosanitario de las enfermedades neurodegenerativas.

Apostando por el abordaje multidisciplinar y atención integral

En este contexto, es necesario favorecer un abordaje multidisciplinar -una atención integral interdisciplinaria- con profesionales sanitarios experimentados que tengan como herramienta su capacidad de trabajar en equipo -de forma coordinada- y como objetivo dar una asistencia integral, individualizada y de calidad durante todo el proceso de atención de estos pacientes y de sus familias, tanto desde el sistema público de salud (Atención Primaria y Hospitalaria) e instituciones de atención socio-sanitaria (residencias, centros de día...), como en centros privados, asociaciones de pacientes y, mismo, centros educativos.

Y precisamente esta necesaria apuesta por un abordaje multidisciplinar y atención integral de las patologías neurológicas y neurodegenerativas es el objetivo de la jornada que organiza el CoFiGa, en la que se hará hincapié en la Neurorrehabilitación como un proceso asistencial complejo, multi e interprofesional, tendente a restituir, minimizar o compensar dentro de lo posible los déficits funcionales causados por alguna lesión o enfermedad que afecta a la función y desarrollo del sistema nervioso (cerebro, médula espinal y nervios periféricos) y muscular.

Para ello, el programa de la Jornada se estructura en torno a 5 mesas, sobre Parkinson, Ictus, lesiones medulares, esclerosis múltiple y Neuropediatría, en cada una de las cuales participarán profesionales con amplia experiencia en el abordaje integral de este tipo de patologías.

Más información

Toda la información en torno a la jornada (ponentes y moderadores participantes, programa e inscripciones) está accesible en la web del CoFiGa: https://www.cofiga.org/jornadas/21/I-Jornada-Interdisciplinar-de-Atencion-a-la-persona-con-diagnostico-de-Patologia-Neurologica

 

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información