Información sobre a problemática suscitada polo prezo de adquisición de máscaras durante a pandemia
O CoFiGa solicita unha ampliación de prazo para solicitar as axudas de carácter extraordinario convocadas ao efecto pola Xunta de Galicia e facilita a documentación e información necesaria para a súa tramitación

20-01-2023
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) mantivo unha conversación coa Dirección Xeral de Recursos Económicos do SERGAS para demandar unha ampliación do prazo de solicitude para a concesión directa de axudas de carácter extraordinario destinadas a sufragar os gastos ocasionados pola adquisición de máscaras durante a pandemia.

Trátase dunha problemática que afecta directamente a colexiados/as titulares de centros de Fisioterapia que durante a pandemia adquiriron as máscaras dentro do sistema de compras organizado pola Administración autonómica.

Antecedentes

En abril de 2020, o IGAPE realizou a venda de máscaras cirúrxicas a empresas de diversos ámbitos e sectores (entre os que tamén estivemos os/as fisioterapeutas). Esta venda tramitouse a través de diferentes asociacións e agrupacións empresariais, que actuaron como intermediarias cunhas condicións que establecían que o prezo das máscaras sería igual ao da súa adquisición por parte da Xunta (aproximadamente 0,36 euros + IVE), aínda que neste momento descoñecíase o dato concreto.

Con todo, actualmente temos coñecemento de que ditas condicións non foron transmitidas correctamente da misma maneira polos intermediarios en todas as provincias.

Por exemplo, a Confederación Empresarial de Pontevedra só informou que o custo era de 0,36 euros, solicitando o ingreso previo do importe total da compra nun determinado número de conta bancaria. Pero non informou de que o prezo estaba suxeito a variacións nin de que o pago era en realidade un depósito temporal. Ademais, aínda que os compradores solicitaron factura polo importe abonado, unicamente recibiron unha nota de entrega.

En xullo de 2020, o IGAPE informou ás diferentes asociacións e agrupacións empresariais que actuaron como intermediarias que o custo real das máscaras era de 0,57 euros + IVE, pero moitos dos colexiados/as (compradores finais) non recibiron esta información ata xaneiro de 2023.

Dada a concatenación de erros informativos e de procedemento, a Xunta convocou axudas para reducir custos entre os compradores finais, soportando o custo de 0,21 euros por máscara para que o prezo final quedase en 0.36 + IVE.

Ampliación de prazo para solicitar as axudas da Xunta e procedemento a seguir para reclamar sobrecustos abonados

O prazo para a solicitude destas axudas finalizou o 17 de xaneiro, pero o CoFiGa demandou unha ampliación deste prazo para os/as colexiados/as afectados.

De igual forma, transmite a información facilitada pola Xunta sobre o procedemento para seguir para reclamar os sobrecustos abonados, así como a documentación necesaria para a devandita reclamación:

1. Solicitar a devolución do importe pago á agrupación empresarial pertinente.

2. Para ter dereito á axuda, enviar canto antes o anexo II asinado dixitalmente a orzamentos.sscc@sergas.es

De non ser asinado dixitalmente deberase enviar á seguinte dirección:

Secretaría da Subdirección Xeral de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 542707

3. Realizar o pago da factura que emitirá a Xunta por email.

Destacar non obstante que, como sanitarios, aínda recibindo dita axuda da Xunta teriamos que facer fronte ao pago do IVE, pero moitas agrupacións empresariais están a asumir devandito custo por mor dos erros de comunicación cometidos. Se non é así o caso, poderíase iniciar unha reclamación por este mesmo motivo.

Información sobre la problemática suscitada por el precio de adquisición de mascarillas durante la pandemia

El CoFiGa consigue una ampliación de plazo para solicitar las ayudas de carácter extraordinario convocadas al efecto por la Xunta de Galicia y facilita la documentación e información necesaria para su tramitación

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha tramitado con la Xunta de Galicia una ampliación del plazo de solicitud para la concesión directa de ayudas de carácter extraordinario destinadas a sufragar los gastos ocasionados por la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Se trata de una problemática que afecta directamente a colegiados/as titulares de centros de Fisioterapia que durante la pandemia adquirieron las mascarillas dentro del sistema de compras organizado por la Administración autonómica.

Antecedentes

En abril de 2020, el IGAPE realizó la venta de mascarillas quirúrgicas a empresas de diversos ámbitos y sectores (entre los que también estuvimos los/as fisioterapeutas). Esta venta se tramitó a través de diferentes asociaciones y agrupaciones empresariales, que actuaron como intermediarias con unas condiciones que establecían que el precio de las mascarillas sería igual al de su adquisición por parte de la Xunta (aproximadamente 0,36 euros + IVA), aunque en este momento se desconocía el dato concreto.

Sin embargo, actualmente tenemos conocimiento de que dichas condiciones para los intermediarios no fueron asumidas de la misma forma en todas las provincias.

Por ejemplo, la Confederación Empresarial de Pontevedra informó que el coste era de 0,36 euros + IVA, solicitando el ingreso previo del importe total de la compra en un determinado número de cuenta bancaria. Pero no informó de que el precio estaba sujeto a variaciones ni de que el pago era en realidad un depósito temporal. Además, aunque los compradores solicitaron factura por el importe abonado, únicamente recibieron una nota de entrega.

En julio de 2020, el IGAPE informó a las diferentes asociaciones y agrupaciones empresariales que actuaron como intermediarias que el coste real de las mascarillas era de 0,57 euros + IVA, pero muchos de los compradores no recibieron esta información hasta enero de 2023.

Dada la concatenación de errores informativos y de procedimiento, la Xunta convocó ayudas para reducir costes entre los compradores finales, soportando el coste de 0,21 euros por mascarilla para que el precio final quedase en 0.36 + IVA.

Ampliación de plazo para solicitar las ayudas de la Xunta y procedimiento a seguir para reclamar sobrecostes abonados

El plazo para la solicitud de estas ayudas finalizó el 17 de enero, pero desde el CoFiGa tramitó una ampliación de plazo para los y las colegiados/as afectados.

De igual forma, transmite la información facilitada por la Xunta sobre el procedimiento a seguir para reclamar los sobrecostes abonados, así como la documentación necesaria para dicha reclamación:

1. Solicitar la devolución del importe pagado a la agrupación empresarial pertinente.

2. Para tener derecho a la ayuda, enviar cuanto antes el anexo II firmado digitalmente a orzamentos.sscc@sergas.es

De no firmarse digitalmente, se deberá enviar a la siguiente dirección:

Secretaría da Subdirección Xeral de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela

Teléfono: 881 542707

3. Realizar el pago de la factura que emitirá la Xunta por email.

 

Destacar no obstante que, como sanitarios, aun recibiendo dicha ayuda de la Xunta tendríamos que hacer frente al pago del IVA, pero muchas agrupaciones empresariales están asumiendo dicho coste a causa de los errores de comunicación cometidos. Si no es así el caso, se podría iniciar una reclamación por este mismo motivo.

 

 

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información