Os centros de Fisioterapia están obrigados a incluír o seu número de rexistro sanitario en carteis e placas identificativas e en todo tipo de publicidade ou de comunicacións externas
Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta advirte que o incumprimento desta norma constitúe unha infracción administrativa que pode dar lugar a sancións

21-11-2022
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

É de obrigado cumprimento incluír o número de rexistro sanitario (de forma visible e permanente) en carteis e placas identificativas de todos os centros sanitarios autorizados. Así o estable o anexo II.1 do Decreto 12/2009 da Xunta de Galicia, que regula a autorización de servizos e establecementos sanitarios.

De igual forma, esta norma de incluír o número de rexistro sanitario é tamén preceptiva en calquera tipo de publicidade e comunicacións externas (folletos, anuncios en medios de comunicación, páxinas web, guías de seguros) que realicen estes centros sanitarios, tal e como establecen os artigos 3.e) e 26.2 do mencionado Decreto.

Son aspectos ambos cuxo incumprimento constitúe unha infracción administrativa que pode lugar a sancións por parte de Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta de Galicia.

O número en cuestión consta no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios, que é de carácter público e ao que se pode acceder a través da páxina web do Sergas (www.sergas.es), no buscador de centros que atopamos na ligazón:

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Rexistro-de-centros-servizos-e-establecementos-sanitarios-de-Galicia?idioma=es

Achegamos a circular enviada ao CoFiGa pola Inspección de Servizos Sanitarios da Xunta de Galicia para trasladar ao sector da Fisioterapia galega.

Los centros de Fisioterapia están obligados a incluir su número de registro sanitario en carteles y placas identificativas y en todo tipo de publicidad o de comunicaciones externas

Inspección de Servicios Sanitarios advierte que el incumplimiento de esta norma constituye una infracción administrativa que puede dar lugar a sanciones

Es de obligado cumplimiento incluir el número de registro sanitario (de forma visible y permanente) en carteles y placas identificativas de todos los centros sanitarios autorizados. Así lo estable el anexo II.1 del Decreto 12/2009 de la Xunta de Galicia, que regula la autorización de servicios y establecimientos sanitarios.

De igual forma, esta norma de incluir el número de registro sanitario es también preceptiva en cualquier tipo de publicidad y comunicaciones externas (folletos, anuncios en medios de comunicación, páginas web, guías de seguros) que realicen estos centros sanitarios, tal y como establecen los artículos 3.e) y 26.2 del mencionado Decreto.

Son aspectos ambos cuyo incumplimiento constituye una infracción administrativa que puede lugar a sanciones por parte de Inspección de Servicios Sanitarios de la Xunta de Galicia

El número en cuestión consta en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, que es de carácter público y al que se puede acceder a través de la página web del Sergas (www.sergas.es), en el buscador de centros que encontramos en el enlace:

https://www.sergas.es/A-nosa-organizacion/Rexistro-de-centros-servizos-e-establecementos-sanitarios-de-Galicia?idioma=es

Adjuntamos la circular enviada al CoFiGa por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Xunta de Galicia para trasladar al sector de la Fisioterapia gallega.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información