A Fisioterapia como aliada para frear as dificultades neuromotrices que afectan as persoas con autismo
Sumándose á conmemoración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) incide no seu videoconsello do mes de abril na eficacia dun tratamento fisioterápico constante e sostido para tratar as[...]

02-04-2021
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Cunha prevalencia en aumento, entre o 1% e o 1,5% da poboación española vese afectada na actualidade por algún tipo de trastorno espectro Autista (TEA): unas 450.000 personas en España e 27.000 na nosa comundiade autónoma, según etimacións da Federación Autismo Galicia.

O autismo é un trastorno do desenvolvemento de diagnóstico complexo que na maioría dos casos (ata o 50% provoca dificultades neuromotrices: control do corpo, do equilibrio e da percepción do tacto, así como alteracións do ton muscular e do movemento, dificultade para camiñar e atraso psicomotor), que na Fisioterapia atopan unha gran aliada para frear a súa evolución inadecuada, favorecendo con iso a calidade de vida e e integración social das persoas autistas.

Por iso, coincidindo coa conmemoración o 2 de abril do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica o novo videoconsejo da campaña de abril de ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ a destacar o papel da Fisioterapia na mellora da calidade de vida das persoas con autismo:

GA: https://youtu.be/eb62Ge1WfFw

ES: https://youtu.be/Sh22LcxYxvk

O autismo caracterízase fundamentalmente por diferenzas persistentes na comunicación e nas interaccións sociais, o uso de patróns restritivos e repetitivos de comportamento, así como dificultades no procesamento e integración sensorial. É unha patoloxía con gran incidencia a nivel mundial que non ten cura, unicamente terapias para minimizar a sintomatoloxía destes pacientes.

A complexidade deste trastorno radica na súa ampla variabilidade clínica non só entre diferentes suxeitos senón tamén na mesma persoa ao longo do tempo. Exemplo diso é a ampla diversidade nas capacidades cognitivas, que poden ir desde unha intelixencia normal ou superior, ata unha discapacidade severa, explica o videoconsello do CoFiGa.

Pero ademais, tal e como resalta o CoFiGa no videoconsejo de abril, as persoas con autismo padecen complicacións no control do corpo, do equilibrio e da percepción do tacto, así como alteracións do ton muscular e do movemento, dificultade para camiñar e atraso psicomotor, que en moitas ocasións afecta a movementos tan sinxelos como subir e baixar escaleiras ou mesmo escribir.

 “Non existen tratamentos milagrosos para o autismo”, afirman os fisioterapeutas, “pero coa Fisioterapia podemos facer florecer o que existe neles e elas como posibilidade”, sobre todo se o tratamento iníciase nunha intervención temperá, porque xeralmente os síntomas aparecen durante os dous primeiros anos de vida.

O protocolo de tratamento fisioterápico debe contemplar tres grandes conceptos xerais antes de abordar o tratamento:

1. Individualización. A Fisioterapia traballará de forma personalizada os problemas de cada paciente con autismo.

2. A estrutura. Deberase adaptar a contorna para que sexa predicible, facilitando a comunicación e establecendo metas claras.

3. Intensidade e xeneralización con intervencións mantidas no tempo e contornas cotiáns.

Os problemas motores poden afectar ao longo de toda a vida ás persoas con autismo. Por iso, é necesario a aplicación do tratamento fisioterápico desde a infancia, momento no que se pode aproveitar mellor a plasticidade cerebral e incidir así positivamente no desenvolvemento e na calidade de vida e e integración social das persoas autistas.

No seu tratamento dentro dun equipo multidisciplinar, o fisioterapeuta é o profesional sanitario encargado de sacar todo o potencial do sistema neuromusculoesquelético (resolver problemas posturales, corrixir a marcha ou mellorar mobilidade xeral ou específica) do neno ou nena e ofrecerá axuda específica naqueles puntos que non evolucionen de forma adecuada, minimizando e compensando alteracións funcionais.

La Fisioterapia como aliada para frenar las dificultades neuromotrices que afectan a las personas con autismo

Sumándose a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) incide en su videoconsejo del mes de abril en la eficacia de un tratamiento fisioterápico constante y sostenido para tratar las complicaciones en el control del cuerpo y las alteraciones del tono muscular y del movimiento en personas con este tipo de trastornos del desarrollo, favoreciendo con ello su integración social

Con una prevalencia en aumento, entre el 1 %y el 1,5% de la población española se ve afectada en la actualidad por algún tipo de trastorno del espectro autista (TEA): unas 450.000 personas en España y 27.000 en nuestra comunidad autónoma, según estimaciones de la Federación Autismo Galicia.

El autismo es un trastorno del desarrollo de diagnóstico complejo que en la mayoría de los casos (hasta el 50%) provoca dificultades neuromotrices: control del cuerpo, del equilibrio y de la percepción del tacto, así como alteraciones del tono muscular y del movimiento, dificultad para caminar y retraso psicomotor), que en la Fisioterapia encuentran una gran aliada para frenar su evolución inadecuada, favoreciendo con ello la calidad de vida y e integración social de las personas autistas.

Por ello, coincidiendo con la conmemoración el 2 de abril del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) dedica el videoconsejo de la campaña de abril de ‘12 meses, 12 consejos de salud’ a destacar el papel de la  Fisioterapia en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo:

ES: https://youtu.be/Sh22LcxYxvk

GA: https://youtu.be/eb62Ge1WfFw

El autismo se caracteriza fundamentalmente por diferencias persistentes en la comunicación y en las interacciones sociales, el uso de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, así como dificultades en el procesamiento e integración sensorial. Es una patología con gran incidencia a nivel mundial que no tiene cura, únicamente terapias para minimizar la sintomatología de estos pacientes.

La complejidad de este trastorno radica en su amplia variabilidad clínica no solo entre diferentes sujetos sino también en la misma persona a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello es la amplia diversidad en las capacidades cognitivas, que pueden ir desde una inteligencia normal o superior, hasta una discapacidad severa, explica el videoconsejo del CoFiGa.

Pero además, tal y como resalta el CoFiGa en el videoconsejo de abril, las personas con autismo padecen complicaciones en el control del cuerpo, del equilibrio y de la percepción del tacto, así como alteraciones del tono muscular y del movimiento, dificultad para caminar y retraso psicomotor “que en muchas ocasiones afecta a movimientos tan sencillos como subir y bajar escaleras o incluso escribir”.

“No existen tratamientos milagrosos para el autismo”, afirman los fisioterapeutas, “pero con la Fisioterapia podemos hacer florecer lo que existe en ellos y ellas como posibilidad”, sobre todo si el tratamiento se inicia en una intervención temprana, porque generalmente los síntomas aparecen durante los dos primeros años de vida.

El protocolo de tratamiento fisioterápico debe contemplar tres grandes conceptos generales antes de abordar el tratamiento:

1.      Individualización. La Fisioterapia trabajará de forma personalizada los problemas de cada paciente con autismo.

2.      La estructura. Se deberá adaptar el entorno para que sea predecible, facilitando la comunicación y estableciendo metas claras.

3.      Intensidad y generalización con intervenciones mantenidas en el tiempo y entornos cotidianos.

Los problemas motores pueden afectar a lo largo de toda la vida a las personas con autismo. Por ello, es necesario la aplicación del tratamiento fisioterápico desde la infancia, momento en el que se puede aprovechar mejor la plasticidad cerebral e incidir así positivamente en el desarrollo y en la calidad de vida e integración social de las personas autistas.

En su tratamiento dentro de un equipo multidisciplinar, el fisioterapeuta es el profesional sanitario encargado de sacar todo el potencial del sistema neuromusculoesquelético (resolver problemas posturales, corregir la marcha o mejorar movilidad general o específica) del niño o niña y ofrecerá ayuda específica en aquellos puntos que no evolucionen de forma adecuada, minimizando y compensando alteraciones funcionales.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información