Fisioterapia, esencial para previr, detectar, avaliar e tratar desde idades temperás os posibles trastornos de desenvolvemento que poden afectar ao resto da vida
Na campaña '12 meses, 12 consellos de saúde', o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon en valor o labor do profesional fisioterapeuta no proceso do Neurodesenvolvemento

29-12-2020
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Previr desde idades temperás os diferentes trastornos do desenvolvemento que poden afectar ao resto da vida, impulsando e estimulando desde o nacemento as capacidades cognitivas, físicas e emocionales da poboación infantil, é o obxectivo dos fisioterapeutas expertos en Neurodesenvolvemento.

Así se pon de manifesto no videoconsello da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’ correspondente a este último mes do ano 2020, co que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quere dar maior visibilidade a este importante campo de actuación da Fisioterapia:

GA: https://youtu.be/DKd73R4QUbo

ES: https://youtu.be/gsnmILKLNvY

O videoconsello explica que o período de maior capacidade de aprendizaxe do cerebro humano corresponde ao primeiros seis anos de vida pois, aínda que se nace con todas as capacidades “listas para ser aplicadas”, estas vanse manifestando progresivamente nun proceso denominado Neurodesenvolvemento.

Trátase dun proceso que nos permite adquirir, adestrar e ir perfeccionado as nosas habilidades innatas de tipo motor, sensorial, cognitivo, conductual e emocional, entre outras, pero no que se precisa dunha adecuada estimulación, así como dunha constante avaliación e seguimento, para detectar de forma precoz calquera tipo de alteración ou déficit que poida xurdir.

Os trastornos do Neurodesenvolvemento poden afectar a distintas áreas –motricidade, linguaxe, cognición e conduta– ou a varias ao mesmo tempo, xerando problemas e déficits de movemento e postura, comunicación, comprensión e aprendizaxe. Mesmo discapacidades intelectuais, trastornos do espectro autista ou parálise cerebral.

É por iso imprescindible contar coa participación multidisciplinar de profesionais sanitarios expertos con amplos coñecementos específicos sobre as características e fitos claves propios do Neurodesenvolvemento nas diferentes idades, etapas e manifestacións.

Neste proceso, o labor do fisioterapeuta céntrase en estimular o potencial do sistema neuromusculoesquelético da poboación infantil, que vai cambiando cada día durante toda a etapa do crecemento, ademais ofrecer axuda específica naqueles puntos que non evolucionen de forma adecuada, minimizando e compensando alteracións funcionais.

O fisioterapeuta experto en Neurodesenvolvemento tamén serve de apoio ás familias achegando os coñecementos básicos que lles axuden a comprender como evolucionan os nenos e nenas a nivel motor e a identificar os puntos crave no seu desenvolvemento físico e emocional.

En definitiva, a Fisioterapia é unha ferramenta esencial para avaliar, detectar e tratar as posibles dificultades que aparezan no desenvolvemento psicomotor da poboación infantil.

Campaña 12 meses, 12 consellos de saúde

O CoFiGa participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e que se desenvolve en colaboración cos colexios profesionais de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os e as fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos seus profesionais é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia, esencial para prevenir, detectar, evaluar y tratar desde edades tempranas los posibles trastornos de desarrollo que pueden afectar al resto de la vida

En la campaña '12 meses, 12 consejos de salud', el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone en valor la labor del profesional fisioterapeuta en el proceso del Neurodesarrollo

Prevenir desde edades tempranas los diferentes trastornos del desarrollo que pueden afectar al resto de la vida, impulsando y estimulando desde el nacimiento las capacidades cognitivas, físicas y emocionales de la población infantil, es el objetivo de los fisioterapeutas expertos en Neurodesarrollo.

Así se pone de manifiesto en el videoconsejo de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’ correspondiente a este último mes del año 2020, con el que el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quiere dar mayor visibilidad a este importante campo de actuación de la Fisioterapia:

ES: https://youtu.be/gsnmILKLNvY

GA: https://youtu.be/DKd73R4QUbo

El videoconsejo explica que el periodo de mayor capacidad de aprendizaje del cerebro humano corresponde a los primeros seis años de vida pues, aunque se nace con todas las capacidades “listas para ser aplicadas”, estas se van manifestando progresivamente en un proceso denominado Neurodesarrollo.

Se trata de un proceso que nos permite adquirir, entrenar e ir perfeccionado nuestras habilidades innatas de tipo motor, sensorial, cognitivo, conductual y emocional, entre otras, pero en el que se precisa de una adecuada estimulación, así como de una constante evaluación y seguimiento, para detectar de forma precoz cualquier tipo de alteración o déficit que pueda surgir.

Los trastornos del Neurodesarrollo pueden afectar a distintas áreas –motricidad, lenguaje, cognición y conducta– o a varias al mismo tiempo, generando  problemas y déficits  de movimiento y postura, comunicación, comprensión y aprendizaje. Incluso discapacidades intelectuales, trastornos del espectro autista o parálisis cerebral.

Es por ello imprescindible contar con la participación multidisciplinar de profesionales sanitarios expertos con amplios conocimientos específicos sobre las características e hitos claves propios del Neurodesarrollo en las diferentes edades, etapas y manifestaciones.

En este proceso, la labor del fisioterapeuta se centra en estimular el potencial del sistema neuromusculoesquelético de la población infantil, que va cambiando cada día durante toda la etapa del crecimiento, además ofrecer ayuda específica en aquellos puntos que no evolucionen de forma adecuada, minimizando y compensando alteraciones funcionales.

El fisioterapeuta experto en Neurodesarrollo también sirve de apoyo a las familias aportando los conocimientos básicos que les ayuden a comprender cómo evolucionan los niños y niñas a nivel motor y a identificar los puntos clave en su desarrollo físico y emocional.

En definitiva, la Fisioterapia es una herramienta esencial para evaluar, detectar y tratar las posibles dificultades que aparezcan en el desarrollo psicomotor de la población infantil.

Campaña 12 meses, 12 consejos de salud

El CoFiGa participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y que se desarrolla en colaboración con los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los y las fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de sus profesionales es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información