Novo número de revista Fisioterapia Galega
Con ampla información sobre a intensa actividade desenvolvida polo CoFiGa nun convulso ano 2020 marcado pola incerteza e os constantes cambios normativos provocados pola evolución epidemiolóxica da pandemia xerada pola Covid-19

21-12-2020
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Os acordos adoptados na Asemblea Xeral Ordinaria do CoFiGa celebrada por primeira vez por vía telemática o pasado 29 de novembro, coa creación do Observatorio de Investigación en Fisioterapia e a ampliación orzamentaria destinada ás axudas á investigación, a integración da especificidade da Atención Temperá nas Comisións que xa están a funcionar no seo do CoFiGa, o intenso programa formativo deseñado para o ano 2021 e uns orzamentos para o próximo exercicio nos que se incrementan as partidas destinadas ao servizo ao/á colexiado/a, centran o contido do novo número de revista Fisioterapia Galega, no que tamén se desenvolven os contidos da campaña divulgativa posta en marcha polo CoFiGa poñendo o valor o papel da Fisioterapia como profesión de referencia en tempos de Covid-19 e denunciando os perigos do intrusismo profesional sanitario.

O novo número de Fisioterapia Galega compleméntase con información sobre: a paulatina implantación dunha versión electrónica do carné colexial, a batería de propostas trasladadas polo CoFiGa á Comisión non permanente especial creada no Parlamento galego para o estudo da reactivación de Galicia e aos grupos políticos con representación na Cámara Autonómica; as actividades desenvolvidas polo CoFiGa nos últimos meses deste convulso ano 2020; así como a satisfacción pola recente elección da decana da Facultade de Fisioterapia de Pontevedra (Universidade de Vigo), Eva María  Lantarón, como nova presidenta da Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), unha elección coa que a Fisioterapia galega continúa posicionándose como referente nos máximos órganos de goberno de todas as entidades representativas da profesión a nivel nacional.

O número 58 de Fisioterapia  Galega está ao dispor dos/das fisioterapeutas colexiados/as CoFiGa, que poden descargalo na seguinte ligazón:

Nº 58 Fisioterapia Galega 

Nuevo número de la revista Fisioterapia Galega

Con amplia información sobre la intensa actividad desarrollada por el CoFiGa en un convulso año 2020 marcado por la incertidumbre y los constantes cambios normativos provocados por la evolución epidemiológica de la pandemia generada por la Covid-19

Los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria del CoFiGa celebrada por primera vez por vía telemática el pasado 29 de noviembre, con la creación del Observatorio de Investigación en Fisioterapia y la ampliación presupuestaria destinada a las ayudas a la investigación, la integración de la especificidad de la Atención Temprana en las Comisiones que ya están funcionando en el seno del CoFiGa, el intenso programa formativo diseñado  para el año 2021 y unos presupuestos para el próximo ejercicio en los que se incrementan las partidas destinadas al servicio al/la colegiado/a, centran el contenido del nuevo número de la revista Fisioterapia Galega, en el que también se desarrollan los contenidos de la campaña divulgativa puesta en marcha por el CoFiGa poniendo el valor el papel de la Fisioterapia como profesión de referencia en tiempos de Covid-19 y denunciando los peligros del intrusismo profesional sanitario.

El nuevo número de Fisioterapia Galega se complementa con información sobre: la paulatina implantación de una versión electrónica del carnet colegial, la batería de propuestas trasladadas por el CoFiGa a la Comisión no permanente especial creada en el Parlamento gallego para el  estudio  de la  reactivación económica, social e cultural de Galicia y a los grupos políticos  con representación en la Cámara Autonómica; las actividades desarrolladas por el CoFiGa en los últimos meses de este convulso año 2020; así como la satisfacción por la reciente elección de la decana de la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra (Universidad de Vigo), Eva María Lantarón, como nueva presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), una elección con la que la Fisioterapia gallega continúa posicionándose como referente en los máximos órganos de gobierno de todas las entidades representativas de la profesión a nivel nacional.

El número 58 de Fisioterapia Galega está a disposición de los/las fisioterapeutas colegiados/as CoFiGa, que pueden descargarlo en el siguiente enlace:

Nº 58 Fisioterapia Galega

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información