Fisioterapia como ferramenta terapéutica para combater as alteracións físicas e fisiolóxicas que caracterizan os trastornos de Saúde Mental
O videoconsello de novembro da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ incide na efectividade da Fisioterapia en Saúde Mental, como complemento esencial da Farmacoloxía e a Psicoterapia, no tratamento global da depresión, os trastornos da alimentación,[...]

26-11-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

A Fisioterapia en Saúde Mental constitúe unha excelente ferramenta terapéutica para combater as desordes de forte carácter  psicosomático que caracterizan aos trastornos de Saúde Mental (depresión, trastornos da alimentación, esquizofrenia e outras psicoses, alteracións da personalidade, demencias, condutas  adictivas, ansiedade…), mellorando as capacidades funcionais e incrementando a calidade de vida dunhas persoas que están máis predispostas a sufrir problemas neuromusculares,  fisiopatológicos, ostearticulares e psicomotrices, entre outros.

Así o poñen de manifesto desde o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no videoconsello da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ correspondente a este mes de novembro:

GA: https://youtu.be/kJZJgXlTuZg

Esp: https://youtu.be/5XFRPaAsNCc

A Fisioterapia en Saúde Mental tamén incide positivamente no alivio das alteracións físicas e fisiolóxicas que orixinan este tipo de trastornos (insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por afeccións respiratorias asociadas, dor crónica, contracturas musculares, rixidez, tremores...), á vez que reduce os efectos secundarios da forte medicación á que habitualmente están sometidos os afectados. 

Ademais, a intervención dos fisioterapeutas neste campo inclúe unha adecuada abordaxe doutro tipo problemas, como as incontinencias urinarias e fecais, que poidan estar presentes nas persoas afectadas por este tipo de patoloxías.

Obxectivos e técnicas da Fisioterapia en Saúde Mental

Como complemento esencial á Farmacoloxía e á Psicoterapia no tratamento global dos problemas de Saúde Mental, os obxectivos da Fisioterapia neste ámbito son: manter ou mellorar a condición física, favorecer a independencia e autonomía, previr complicacións derivadas da falta de actividade ou do encamamiento prolongado, reducir síntomas secundarios ao tratamento farmacolóxico, aliviar síntomas músculo-esqueléticos, tratar e promover o benestar físico dos pacientes e mellorar a súa calidade a súa vida, ademais de realizar un labor de educación fomentando a saúde física dos pacientes, os seus familiares e coidadores.

Para iso, as técnicas utilizadas polos fisioterapeutas expertos en Saúde Mental son principalmente: terapia psicomotora, estimulación multisensorial e basal, actividade física adaptada, reeducación postural global, biofeedback, manexo da dor aguda e crónica, técnicas de relaxación, hidroterapia, terapia manual, ergonomía, terapia de conciencia corporal, entre outras.

A atención da Fisioterapia en Saúde Mental pódese realizar en distintos contextos, principalmente en hospitalización curta e de media estancia, en residencias e centros especializados, así como en Atención Primaria, especialmente en relación coa prevención e promoción da saúde física.

Experiencia noutros países e situación en España

A Saúde Mental é un campo de actuación da Fisioterapia que conta co aval da evidencia científica e cunha longa e exitosa traxectoria en países da nosa contorna europea, como Francia, Bélxica, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda e Suecia, así como en Estados Unidos, Australia ou Canadá, onde os fisioterapeutas están plenamente integrados nos equipos multidisciplinares encargados de dar resposta aos diferentes trastornos que afectan á Saúde Mental da poboación, unha medida que non está suficientemente implantada en España.

Por iso, desde as institucións representativas da Fisioterapia, como é o caso do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) e da Asociación Española de Fisioterapeutas en Saúde Mental (AEF-SM), reivindícase a necesidade de promocionar a presenza de fisioterapeutas neste ámbito, co fin de incrementar unha atención máis completa a estes pacientes.

Trastornos de Saúde Mental

Aínda que cunha gran variedade en canto ás súas manifestacións, os trastornos mentais caracterízanse en xeral por unha combinación de alteracións do pensamento, a percepción, as emocións, a conduta e as relacións cos demais. Entre eles inclúense a depresión, o trastorno afectivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demencia, as discapacidades intelectuais e os trastornos do desenvolvemento, como o autismo.

Constitúen, xunto cos trastornos musculoesqueléticos de longa duración, as principais causas de baixa por enfermidade en todo o mundo: recentes estudos epidemiolóxicos sinalan que a probabilidade de que unha persoa sufra dalgún tipo de trastorno de Saúde Mental é o dobre (1 de cada 4) de que sufra algún tipo de dor lumbar (1 de cada 10).

Fisioterapia como herramienta terapéutica para combatir las alteraciones físicas y fisiológicas que caracterizan los trastornos de Salud Mental

El videoconsejo de noviembre de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ incide en la efectividad de la Fisioterapia en Salud Mental, como complemento esencial de la Farmacología y la Psicoterapia, en el tratamiento global de la depresión, los trastornos de la alimentación, la esquizofrenia y otras psicosis, las alteraciones de la personalidad, las demencias, las conductas adictivas y la ansiedad

La Fisioterapia en Salud Mental constituye una excelente herramienta terapéutica para combatir los desórdenes de fuerte carácter psicosomático que caracterizan a los trastornos de Salud Mental (depresión, trastornos de la alimentación, esquizofrenia y otras psicosis, alteraciones de la personalidad, demencias, conductas adictivas, ansiedad…), mejorando las capacidades funcionales e incrementando la calidad de vida de unas personas que están más predispuestas a sufrir problemas neuromusculares, fisiopatológicos, ostearticulares y psicomotrices, entre otros.

Así lo ponen de manifiesto desde el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) en el videoconsejo de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ correspondiente a este mes de noviembre:

GA: https://youtu.be/kJZJgXlTuZg

Esp: https://youtu.be/5XFRPaAsNCc

La Fisioterapia en Salud Mental también incide positivamente en el alivio de las alteraciones físicas y fisiológicas que originan este tipo de trastornos (insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por afecciones respiratorias asociadas, dolor crónico, contracturas musculares, rigidez, temblores...), al tiempo que reduce los efectos secundarios de la fuerte medicación a la que habitualmente están sometidos los afectados. 

Además, la intervención de los fisioterapeutas en este campo incluye un adecuado abordaje de otro tipo problemas, como las incontinencias urinarias y fecales, que puedan estar presentes en las personas afectadas por este tipo de patologías.

Objetivos y técnicas de la Fisioterapia en Salud Mental

Como complemento esencial a la Farmacología y a la Psicoterapia en el tratamiento global de los problemas de Salud Mental, los objetivos de la Fisioterapia en este ámbito son: mantener o mejorar la condición física, favorecer la independencia y autonomía, prevenir complicaciones derivadas de la falta de actividad o del encamamiento prolongado, reducir síntomas secundarios al tratamiento farmacológico, aliviar síntomas músculo-esqueléticos, tratar y promover el bienestar físico de los pacientes y mejorar su calidad su vida, además de realizar una labor de educación fomentando la salud física de los pacientes, sus familiares y cuidadores.

Para ello, las técnicas utilizadas por los fisioterapeutas expertos en Salud Mental son principalmente: terapia psicomotora, estimulación multisensorial y basal, actividad física adaptada, reeducación postural global, biofeedback, manejo del dolor agudo y crónico, técnicas de relajación, hidroterapia, terapia manual, ergonomía, terapia de conciencia corporal, terapia psicomotora, entre otras.

La atención de la Fisioterapia en Salud Mental se puede realizar en distintos contextos, principalmente en hospitalización corta y de media estancia, en residencias y centros especializados, así como en Atención Primaria, especialmente en relación con la prevención y promoción de la salud física.

Experiencia en otros países y situación en España

La Salud Mental es un campo de actuación de la Fisioterapia que cuenta con el aval de la evidencia científica y con una larga y exitosa trayectoria en países de nuestro entorno europeo, como Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Holanda y Suecia, así como en Estados Unidos, Australia o Canadá, donde los fisioterapeutas están plenamente integrados en los equipos multidisciplinares encargados de dar respuesta a los diferentes trastornos que afectan a la Salud Mental de la población, una medida que sin embargo está suficientemente implantada en España.

Por ello, desde las instituciones representativas de la Fisioterapia, como es el caso del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM), se reivindica la necesidad de promocionar la presencia de fisioterapeutas en este ámbito, con el fin de incrementar una atención más completa a estos pacientes.

Trastornos de Salud Mental

Aunque con una gran variedad en cuanto a sus manifestaciones, los trastornos mentales se caracterizan en general por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo.

Constituyen, junto con los trastornos musculoesqueléticos de larga duración, las principales causas de baja por enfermedad en todo el mundo: recientes estudios epidemiológicos señalan que la probabilidad de que una persona sufra de algún tipo de trastorno de Salud Mental es el doble (1 de cada 4) de que sufra algún tipo de dolor lumbar (1 de cada 10).

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información