Convocatoria de Eleccións á Xunta de Goberno do CoFiGa
Celebraranse o próximo 29 de xuño nas dúas sedes colexiais, na Coruña e Vigo

14-05-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Con data 14 de maio de 2019 e en cumprimento dos artigos 47 e seguintes dos seus Estatutos, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca as Eleccións 2019 á Xunta de Goberno, que se celebrarán o próximo 29 de xuño/2019, de 10:00 a 18:00 horas, con constitución de dúas mesas electorais nas dúas sedes da entidade Colexial, na Coruña e Vigo.

Censo electoral de colexiados/as con dereito a voto

Para tal efecto, a data do 14 de maio/2019 tamén publícase o censo electoral dos colexiados/as con dereito a voto, que permanecerá exposto nas dúas sedes colexiais e na zona privada da web colexial.

A cada colexiado/a asignaráselle unha mesa en función do domicilio que figura na base de datos do CoFiGa: a mesa da sede da Coruña (praza Alfonso XIII baixo) para os colexiados/as con domicilio nas provincias da Coruña e Lugo; e a sede de Vigo (rúa Uruguai 31 baixo) para os colexiados/as con domicilio nas provincias de Pontevedra e Ourense.

Fronte á asignación inicial de mesa e inclusión no censo, os colexiados/as poderán reclamar ata o próximo 22 de maio de 2019, inclusive. Poderán usar, se o desexan, o modelo que poden descargar na zona privada desta páxina web.

Os colexiados/as recibirán todas as notificacións do proceso electoral e material para o voto por correo no domicilio que consta na base de datos do CoFiGa.

Presentación de candidaturas

Tamén se inicia hoxe, 14 de maio/2019, o prazo para a presentación de candidaturas á Xunta de Goberno do CoFiGa, que finalizará o próximo 27 de maio/2019.

Tal e como recolle o artigo 47 dos Estatutos do CoFiGa, as candidaturas formaranse cos seguintes cargos:

- Un mínimo de 10 membros: un presidente; un vicepresidente que será considerado vicepresidente primeiro e que deberá pertencer a provincia distinta que o presidente; un secretario; un vicesecretario; un tesoureiro; un vicetesoureiro; e catro vogais, un por cada provincia de Galicia.

- Un máximo de 16 membros: un presidente; tres vicepresidentes sendo polo menos un de provincia distinta ao presidente; un secretario; un vicesecretario; un tesoureiro; un vicetesoureiro; e oito vogais, habendo como mínimo un por cada provincia de Galicia.

As candidaturas deberanse presentar na Secretaría do CoFiGa asinadas por todos os membros que a integran, acompañadas de declaración xurada do lugar de residencia de cada candidato ou certificado do padrón.

Terán dereito a ser elixidos:

− Para todos os cargos, salvo o de presidente, terán dereito a ser elixidos todos os colexiados/as que non estando suspendidos por sanción, estean ao corrente das súas obrigacións colexiais.

− Para o cargo de presidente: os colexiados/as que, figurando como exercientes e non estando suspendidos por sanción, estean ao corrente das súas obrigacións colexiais.

As candidaturas presentaranse con polo menos 86 avais (o 3% do censo de colexiados/as) no prazo comprendido do 15 de maio de 2019 ao 27 de maio de 2019, ambos inclusive.

En caso de presentación dunha soa candidatura ás eleccións, esta quedará automaticamente elixida.

Os colexiados/as poderán votar presencialmente na mesa asignada para o efecto ou mediante voto por correo, para o que lles será remitida carta con instrucións de voto e papeletas, para que poidan envialo á correspondente oficina do CoFiGa desde o 3 de xuño de 2019 e, en todo caso, antes das 23:59 horas do 26 de xuño de 2019.

Na zona privada desta desta web colexial pódese descargar toda a documentación correspondente á convocatoria das eleccións 2019 á Xunta de Goberno do CoFiGa (cartel electoral, convocatoria, calendario electoral, ditame xurídico do proceso electoral, censo de colexiados/as con dereito a voto, así como os formularios para reclamacións ao censo, presentación de candidaturas, aval de candidaturas e declaración xurada):

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares/131/Convocatoria-Elecciones-a-la-Junta-de-Gobierno-2019

Convocatoria Elecciones a la Junta de Gobierno del CoFiGa

Se celebrarán  el próximo 29 de junio en las dos sedes colegiales, en A Coruña y Vigo

Con fecha 14 de mayo de 2019 y en cumplimiento de los artículos 47 y siguientes de sus Estatutos, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca las Elecciones 2019 a la Junta de Gobierno, que se celebrarán el próximo 29 de junio/2019, de 10:00 a 18:00 horas, con constitución de dos mesas electorales en las dos sedes de la entidad Colegial, en A Coruña y Vigo.

Censo electoral de colegiados/as con derecho a voto

A tal efecto, a fecha de 14 de mayo/2019 también se publica el censo electoral de los colegiados/as con derecho a voto, que permanecerá expuesto en las dos sedes colegiales y en la zona privada de la web colegial.

A cada colegiado/a se le asignará una mesa en función del domicilio que figura en la base de datos del CoFiGa: la mesa de la sede de A Coruña (plaza Alfonso XIII bajo) para los colegiados/as con domicilio en las provincias de A Coruña y Lugo; y la sede de Vigo (calle Uruguay 31 bajo) para los colegiados/as con domicilio en las provincias de Pontevedra y Ourense.

Frente a la asignación inicial de mesa e inclusión en el censo, los colegiados/as podrán reclamar hasta el próximo 22 de mayo de 2019, inclusive. Podrán usar, si lo desean, el modelo que pueden descargar en la zona privada de esta página web.

Los colegiados/as recibirán todas las notificaciones del proceso electoral y material para el voto por correo en el domicilio que consta en la base de datos del CoFiGa.

Presentación de candidaturas

También se inicia hoy, 14 de mayo/2019, el plazo para la presentación de candidaturas a la Junta de Gobierno del CoFiGa, que finalizará el próximo 27 de mayo/2019.

Tal y como recoge el artículo 47 de los Estatutos del CoFiGa, las candidaturas se formarán con los siguientes cargos:

- Un mínimo de 10 miembros: un presidente; un vicepresidente que será considerado vicepresidente primero y que deberá pertenecer a provincia distinta que el presidente; un secretario; un vicesecretario; un tesorero; un vicetesorero; y cuatro vocales, uno por cada provincia de Galicia.

- Un máximo de 16 miembros: un presidente; tres vicepresidentes siendo al menos uno de provincia distinta al presidente; un secretario; un vicesecretario; un tesorero; un vicetesorero; y ocho vocales, habiendo como mínimo uno por cada provincia de Galicia.

Las candidaturas se deberán presentar en la Secretaría del CoFiGa firmadas por todos los miembros que la integran, acompañadas de declaración jurada del lugar de residencia de cada candidato o certificado del padrón.

Tendrán derecho a ser elegidos:

− Para todos los cargos, salvo el de presidente, tendrán derecho a ser elegidos todos los colegiados/as que no estando suspendidos por sanción, estén al corriente de sus obligaciones colegiales.

− Para el cargo de presidente: los colegiados/as que, figurando como ejercientes y no estando suspendidos por sanción, estén al corriente de sus obligaciones colegiales.

Las candidaturas se presentarán con al menos 86 avales (el 3% del censo de colegiados) en el plazo comprendido del 15 de mayo de 2019 al 27 de mayo de 2019, ambos inclusive.

En caso de presentación de una sola candidatura a las elecciones, ésta quedará automáticamente elegida.

Los colegiados/as podrán votar presencialmente en la mesa asignada al efecto o mediante voto por correo, para lo que les será remitida carta con instrucciones de voto y papeletas, para que puedan enviarlo a la correspondiente oficina del CoFiGa desde el 3 de junio de 2019 y, en todo caso, antes de las 23:59 horas del 26 de junio de 2019.

En la zona privada de esta web colegial se puede descargar toda la documentación correspondiente a la convocatoria de las elecciones 2019 a la Junta de Gobierno del CoFiGa (cartel electoral, convocatoria, calendario electoral, dictamen jurídico del proceso electoral, censo de colegiados/as con derecho a voto, así como los formularios para reclamaciones al censo, presentación de candidaturas, aval de candidaturas y declaración jurada):

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/circulares/131/Convocatoria-Elecciones-a-la-Junta-de-Gobierno-2019

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información