Informe das xestións desenvoltas polo CoFiGa ante a anunciada implantación dun programa de “receita deportiva” no Concello de Abegondo (A Coruña)
Argumentando que a prescrición de exercicio físico na prevención e tratamento de persoas con disfuncións ou discapacidades somáticas é unha competencia propia dos fisioterapeutas, aspecto que de incumplirse pode resultar altamente prexudicial para[...]

14-05-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Ante o estado de preocupación xerada polas noticias publicadas anunciando a implantación dun programa de “receita deportiva” por parte do Concello de Abegondo (A Coruña), para tranquilidade do colectivo, a Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quere trasladar aos colexiados as diferentes xestións desenvoltas ao respecto:

O mesmo día da publicación destas noticia en prensa, o 8 de maio de 2019, a Asesoría Xurídica do CoFiGa elaborou senllos escritos que foron enviados tanto ao Concello de Abegondo como á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade na Coruña e á Xerencia da EOXI da Coruña (á que pertence o centro de saúde de Abegondo que participa no proxecto), argumentando que a Lei de Ordenación das Profesións Sanitarias establece que a prescrición de exercicio físico para a prevención e tratamento de persoas con disfuncións ou discapacidades somáticas é unha competencia propia dos fisioterapeutas e que, por tanto, non pode ser exercida por un licenciado en Ciencias da Actividades Física e do Deporte, por carecer da capacitación e habilitación legal necesarias para facelo.

As alegacións presentadas polo CoFiGa ante a Xefatura Territorial de Sanidade, Concello de Abegondo e EOXI da Coruña tamén inclúen o informe emitido en 2017 polo Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade, que textualmente sinala: “Os graduados/licenciados en Actividade Física e Deporte non poden ser os responsables da organización, planificación e coordinación do exercicio físico, cando afecta a persoas lesionadas ou con patoloxías, xa que a aplicación nestes supostos de técnicas propias das Ciencias da Actividade Física e do Deporte, por profesionais sen a adecuada formación sanitaria, pode ser altamente prexudicial para a saúde e seguridade dos pacientes”.

Do mesmo xeito, contactouse coa Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) para coñecer a súa parecer ante a posta en marcha de proxectos deste tipo, obtendo unha resposta de total apoio á postura defendida polo CoFiGa.

O luns do 13 de maio, tres días laborables despois da publicación da noticia en prensa, tivo lugar a primeira reunión entre o presidente do CoFiGa e a xefa territorial da Consellería de Sanidade da Coruña, Cristina Pérez, quen afirmou comprender perfectamente os argumentos do CoFiGa, comprometéndose a xestionar persoalmente co Concello de Abegondo a celebración dun encontro entre representantes da devandita Xefatura Territorial, Concello e CoFiGa, co obxectivo de solucionar os aspectos do proxecto que non se axuntan á normativa vixente en materia de competencias sanitarias.

O CoFiGa valora positivamente a posta en marcha deste tipo de plans e iniciativas, a condición de que sexan dirixidos e executados por profesionais sanitarios, ofrecéndose a participar no seu desenvolvemento, garantindo deste xeito a seguridade das persoas adscritas que padezan algún tipo de patoloxía.

Desde o CoFiGa queremos finalmente mostrar o noso agradecemento a todos os colexiados que vos puxestes en contacto coa institución colexial para trasladar esta información, pedíndovos tamén que confiedes en que sexa o CoFiGa a entidade que leve a cabo as dilixencias oportunas, coa finalidade de non interferir nas relacións institucionais entre todos os axentes implicados na problemática que se expoña.

Seguirémosvos informando.

Asinado: Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia.

Informe de las gestiones desarrolladas por el CoFiGa ante la anunciada implantación de un programa de “receta deportiva” en el Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña)

Argumentando que la prescripción de ejercicio físico en la prevención y tratamiento de personas con disfunciones o discapacidades somáticas es una competencia propia de los fisioterapeutas, aspecto que de incumplirse puede resultar altamente perjudicial para la salud y seguridad de los pacientes

Ante el estado de preocupación generada por las noticias publicadas anunciando la implantación de un programa de “receta deportiva” por parte del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), para tranquilidad del colectivo, la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) quiere trasladar a los colegiados las diferentes gestiones desarrolladas al respecto:

El mismo día de la publicación de estas noticia en prensa, el 8 de mayo de 2019, la Asesoría Jurídica del CoFiGa elaboró sendos escritos de alegaciones que fueron enviados tanto al Ayuntamiento de Abegondo como a la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña y a la Gerencia de la EOXI de A Coruña (a la que pertenece el centro de salud de Abegondo que participa en el proyecto), argumentando que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece que la prescripción de ejercicio físico para la prevención y tratamiento de personas con disfunciones o discapacidades somáticas es una competencia propia de los fisioterapeutas y que, por lo tanto, no puede ser ejercida por un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por carecer de la capacitación y habilitación legal necesarias para hacerlo.

Las alegaciones presentadas por el CoFiGa ante la Jefatura Territorial de Sanidade, Ayuntamiento de Abegondo y EOXI de A Coruña también incluyen el informe emitido en 2017 por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que textualmente señala: “Los graduados/ licenciados en Actividad Física y Deporte no pueden ser los responsables de la organización, planificación y coordinación del ejercicio físico, cuando afecta a personas lesionadas o con patologías, ya que la aplicación en estos supuestos de técnicas propias de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por profesionales sin la adecuada formación sanitaria, puede ser altamente perjudicial para la salud y seguridad de los pacientes”.

Del mismo modo, se contactó con la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria (AGAMFEC) para conocer su parecer ante la puesta en marcha de proyectos de este tipo, obteniendo una respuesta de total apoyo a la postura defendida por CoFiGa.

El lunes de 13 de mayo, tres días laborables después de la publicación de la noticia en prensa, tuvo lugar a primera reunión entre el presidente del CoFiGa y la jefa territorial de la Consellería de Sanidade de A Coruña, Cristina Pérez, quien afirmó comprender perfectamente los argumentos del CoFiGa, comprometiéndose a gestionar personalmente con el Ayuntamiento de Abegondo la celebración de un encuentro entre representantes de dicha Jefatura Territorial, Ayuntamiento y CoFiGa, con el objetivo de solucionar los aspectos del proyecto que no se ajuntan a la normativa vigente en materia de competencias.

El CoFiGa valora positivamente la puesta en marcha de este tipo de planes e iniciativas, siempre y cuando sean dirigidos y ejecutados por profesionales sanitarios, ofreciéndose a participar en su desarrollo, garantizando de este modo la seguridad de las personas adscritas que padezcan algún tipo de patología.

Desde el CoFiGa queremos finalmente mostrar nuestro agradecimiento a todos los colegiados que os pusisteis en contacto con la institución colegial para trasladar esta información, pidiéndoos también que confiéis en que sea el CoFiGa la entidad que lleve a cabo las diligencias oportunas, con la finalidad de no interferir en las relaciones institucionales entre todos los agentes implicados en la problemática que se plantee.

Os seguiremos informando.

 

Firmado: Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia.

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Puedes obtener más información aquí: Más información