‘Neste conto só cabe un final’, a nova campaña do CoFiGa contra o acoso e a discriminación na profesión
Baixo o hashtag #metooFisioGalicia, quere visibilizar e pór límite ás situacións vexatorias que experimentan na súa labor diaria: máis do 70% dos consultados afirma ter sufrido algunha situación de acoso sexual, abuso ou discriminación no traballo

11-03-2019
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lanza a campaña ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’’ para sensibilizar sobre a discriminación e acoso sexual que sofren estes profesionais na súa contorna laboral. Como secuela da chama prendida o pasado mes de outubro a partir do hashtag #metooFisio e en plena semana de actividades a favor da igualdade ao redor do Día da Muller, celebrado o 8 de marzo, o CoFiGa se propón facer de 2019 o ano do compromiso, no que se lle dea voz a esta problemática a través de todos os métodos e recursos que estean na súa man para abordalo, sacalo á luz e erradicalo.

Esta campaña diríxese principalmente aos pacientes e usuarios de clínicas de Fisioterapia situadas en Galicia, e fai fincapé no respecto cara ao labor dos profesionais, reivindicando tamén, en segundo plano, o apoio entre compañeiros ou superiores do mesmo sector. O seu obxectivo principal é amosar á comunidade fisioterapeuta unida fronte ao acoso e discriminación que sofren, especialmente as mulleres, no desenvolvemento dos seu traballo.

O lema elixido, orientado a desexualizar a profesión, fai referencia a que o único final posible na fisioterapia é o tratamento profesional do paciente, o que require que este teña claros os límites do labor do fisioterapeuta e lle confira o máximo respecto. Desta maneira, destérranse ideas erróneas e intolerables sobre finais erotizados ou sexuais que en ningún caso deben consentirse.

A campaña desenvolveráse de forma pública durante o mes de marzo en medios offline e online (a través do hashtag #metooFisioGalicia), principalmente dende os canais oficiais do COFIGA (Twitter e Facebook: @cofiga). No Blogue creado para a campaña https://nestecontosocabeunfinal.wordpress.com/ atópase, a disposición dos interesados, toda a información, programa de actividades, artigos, imaxes, manifesto e testemuños relacionados con esta temática, ademáis de material específico (un cartel, un manual de boas prácticas e un adhesivo) que poderán descargar e imprimir para colocar nas clínicas ou centros de traballo. As sés do CoFiGa na Coruña e Vigo tamén contarán con este material xa impreso para quen queira pasar a recollelo directamente sen custo algún.

Con esta campaña, o CoFiGa dá resposta a unha das demandas dos seus asociados, levar a cabo máis accións públicas para sensibilizar sobre esta situación aos usuarios e á opinión pública en xeral.

O acoso en datos

Dentro das acciones deseñadas para a campaña, o CoFiGa distribuiu en febreiro unnha enquisa preliminar entre os seus asociados para tomar o pulso sobre a magnitude do acoso sexual e a discriminación de xénero no labor profesional dos fisioterapeutas, co fin de pór en cifras o que ocorre nos centros de traballo.

As respostas dos 174 profesionais que contestaron ás cuestións (dos que un 52.3% desenvolve o seu labor na provincia da Coruña) aportan un esbozo da problemática, xa que o 71.2% afirma ter sufrido algunha situación de acoso sexual, abuso ou discriminación no exercicio da súa profesión.

Sobre a tipoloxía de abusos, un 27% afirma que se trata de agresións verbais, un 19.5% indica que se trata de ameazas, un 2.3% de agresións físicas e un 44.8% indica que os abusos responden a outra tipoloxía, aínda que non se especifica cal.

Chama a atención que só o 12% denunciou estes feitos, frente ao 87.9% que non o fixo. As denuncias tramitáronse específicamente na empresa.

Se ben os datos desta enquisa amosan un primeiro escenario de discriminación no sector, sí aportan ao COFIGA un punto de arranque para acometer un estudio en profundidade nos vindeiros meses que poña sobre a mesa os datos concretos dunha situación que existe e que ata agora tivo escasa visibilidade e repercusión na opinión pública.

‘Neste conto só cabe un final’, la nueva campaña de CoFiGa contra el acoso y la discriminación en su profesión

Bajo el hashtag #metooFisioGalicia, quiere visibilizar y poner límite a las situaciones vejatorias que experimentan en su labor diaria: más del 70% dos consultados afirma haber sufrido alguna situación de acoso sexual, abuso o discriminación en el trabajo

El Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) lanza la campaña ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’’ para sensibilizar sobre la discriminación y acoso sexual que sufren estos profesionales en su entorno laboral. Como secuela de la llama prendida el pasado mes de octubre a partir del hashtag #metooFisio y en plena semana de actividades a favor de la igualdad alrededor del Día de la Mujer trabajadora, celebrada el 8 de marzo, el CoFiGa se ha propuesto hacer de 2019 el año del compromiso, en el que se dé voz a esta problemática a través de todos los métodos y recursos que estén en su mano para abordarlo, sacarlo a la luz y erradicarlo.

Esta campaña se dirige principalmente a los pacientes y usuarios de clínicas de Fisioterapia ubicadas en Galicia, y hace hincapié en el respeto hacia la labor de los profesionales, reivindicando también, en segundo plano, el apoyo entre compañeros o superiores del mismo sector. Su objetivo principal es mostrar a la comunidad fisioterapeuta unida frente al acoso y la discriminación que sufren, especialmente las mujeres, en el desempeño de su trabajo.

El lema elegido, orientado a desexualizar la profesión, hace referencia a que el único final posible en la fisioterapia es el tratamiento profesional del paciente, lo que requiere que éste tenga claros los límites de la labor del fisioterapeuta y un respeto máximo a su labor. De esta manera, se destierran ideas erróneas e intolerables sobre finales erotizados o sexuales que en ningún caso deben consentirse.

La campaña se desarrollará de forma pública durante el mes de marzo en medios offline y online (a través del hashtag #metooFisioGalicia), principalmente a través de los canales oficiales del CoFiGa (Twitter y Facebook: @cofiga). En el Blog creado para la campaña https://nestecontosocabeunfinal.wordpress.com/ se encuentra, a disposición de los interesados, toda la información, programa de actividades, artículos, imágenes, el manifiesto y testimonios relacionados con esta temática, además de material imprimible específico (un cartel, un manual de buenas prácticas y una pegatina) que podrán descargar e imprimir para colocar en las clínicas o centros de trabajo. La sedes del CoFiGa en A Coruña y Vigo también contarán con este material ya impreso para quien quiera pasar a recogerlo directamente.

Con esta campaña el CoFiGa responde a una de las demandas de sus asociados, llevar a cabo más acciones públicas para sensibilizar sobre esta situación a los usuarios y a la opinión pública en general.

El acoso en datos

Dentro de las acciones diseñadas para la campaña, el CoFiGa distribuyó en febrero un cuestionario preliminar entre sus asociados para tomar el pulso sobre la magnitud del acoso sexual y la discriminación de género en el desarrollo de la labor profesional de los fisioterapeutas, con el fin de poner en cifras lo que ocurre en los centros de trabajo.

Las respuestas de los 174 profesionales que contestaron a las preguntas (de los que un 52.3% desempeña su labor en la provincia de A Coruña), aportan un esbozo de la problemática, ya que el 71.2% afirma haber sufrido alguna situación de acoso sexual, abuso o discriminación en el ejercicio de su profesión.

Sobre la tipología de abusos, un 27% afirma que se trata de agresiones verbales, un 19.5% indica que se trata de amenazas, un 2.3% de agresiones físicas y un 44.8% indica que los abusos responden a otra tipología, aunque no se especifica cuál.

Llama la atención que sólo el 12% ha denunciado estos hechos, frente al 87.9% que no lo ha hecho. Las denuncias se tramitaron específicamente en su empresa.

Si bien los datos de esta encuesta muestran un primer escenario de discriminación en el sector, sí aportan al CoFiGa un punto de arranque para acometer una estudio en profundidad en los próximos meses que ponga sobre la mesa los datos concretos de una situación que existe y que hasta ahora ha tenido poca visibilidad y repercusión en la opinión pública.

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.