A Fisioterapia axuda a previr a atrofia muscular, a rixidez articular e a aparición de trombose en pacientes encamados
A importancia de executar con regularidade e de forma correcta os cambios posturais nos pacientes que pasan moitas horas tendidos na cama, tema principal da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” neste mes de abril.

27-04-2017
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

Os colexios de fisioterapeutas dan unha serie de recomendacións a coidadores para aplicar as técnicas máis adecuadas nas accións de mobilización e evitar problemas de costas

As técnicas de Fisioterapia Respiratoria son básicas para evitar algunhas das complicacións máis típicas neste tipo de pacientes

Os pacientes encamados sofren perda de masa muscular, rixidez articular, contracturas e problemas de circulación que poden desembocar en trombose venosa. Estes aspectos poden ser paliados desde a Fisioterapia con mobilizacións activas e pasivas e con adecuados cambios posturais que tamén preveñen a aparición de úlceras de presión ou de decúbito e escaras na pel do paciente.

Debido á inmobilidade, neste tipo de pacientes tamén é habitual que se produza un acumulo de secrecións que pode derivar en infeccións respiratorias como pneumonías. Este tipo de complicacións tamén poden ser paliadas con exercicios  de Fisioterapia Respiratoria, como respiración diafragmática, expansión torácica e con ventilación drenaxe pulmonar.

No paciente encamado conviven diferentes circunstancias distintas do resto:  trátase dun paciente no que se reúnen as consecuencias propias da súa enfermidade de base e as provocadas pola súa encamamiento, xa sexa temporal ou definitivo; ademais, polas súas circunstancias, trátase dun paciente altamente dependente dos seus coidadores.

Repercusións no organismo dos pacientes encamados

A inmobilidade prolongada ten repercusións en case todo o organismo dos pacientes encamados:

- Cardiovascular: a circulación se enlentece, as veas e arterias perden elasticidade, o que pode ocasionar problemas de circulación.

- Sistema respiratorio: deterioración da ventilación pulmonar, aumenta a retención de secreciones e con iso a posibilidade de sufrir infeccións respiratorias.

- Musculo-esqueléticas: perda de masa muscular, mentres que os ósos tamén se volven máis débiles e fráxiles, polo que aumenta o risco de ter fracturas.

- Xenito-urinarias: incontinencia urinaria que se non se xestiona ben pode provocar infeccións e alteracións cutáneas.

- Sistema dixestivo: perda do apetito e malnutrición; aumento do refluxo gastroesofáxico que pode desencadear dixestións pesadas ou ardor de estómago; ademais, a formación do bolo fecal se enlentece, podendo chegar a provocar estreñimento crónico.

- Pel: úlceras por presión se non se cambia a postura cada certo tempo.

Recomendacións para o paciente encamado

- Usar un colchón anti-escaras, que axude a distribuír as presións sobre a superficie do corpo e superficies óseas, como os talóns, cóbados, xeonllos e a rexión sacra.

- Mover ao paciente cada 2 horas. Cambiar a posición é indispensable para previr as escaras.

- A Fisioterapia e os exercicios axudan a previr a atrofia muscular, rixidez articular e trombosis venosa.

- É importante a alimentación, con consumo de proteínas, vitaminas e cunha correcta hidratación.

- A Fisioterapia Respiratoria axuda a evitar patoloxías respiratorias e mellora as secrecións bronquiais.

- Manter a pel hidratada utilizando cremas especialmente nas áreas de presión, ser coidadoso coa hixiene do paciente e secar ben a pel.

-Utilizar almofadas para conseguir aliñación corporal correcta e manter a posición desexada

Á hora de mover ao paciente:

- Utilizar as sabas para mover ao enfermo na cama.

- Non tirar do pescozo nin dos brazos, sempre suxeitar do ombreiro e da cadeira ao enfermo para evitar lesións.

- Acudir a un fisioterapeuta para que nos aconselle a mellor maneira de realizar os cambios posturais e as posturas correctas mentres permaneza en cama.

Fisioterapia en pacientes encamados

Para alongar a autonomía persoal deste tipo de pacientes, o fisioterapeuta seguirá unha pauta de exercicios destinada a manter a musculatura nas mellores condicións posibles: se a persoa pode realizalo por si mesma, falaremos de exercicios de mobilización activa; se non pode facelo só ou é paciente non colaborador, o profesional realizará mobilizacións dirixidas ou mesmo pasivas.

Na Fisioterapia para pacientes encamados, a constancia, o esforzo e a predisposición por parte do paciente son fundamentais para conseguir resultados óptimos. Tamén é moi importante por parte do profesional da Fisioterapia establecer unha boa pauta de tratamento e realizar un seguimento da evolución do paciente, con valoracións continuas que permitan modificar a intensidade e frecuencia do tratamento para adaptalo ao estado do paciente.

Videoconsello CoFiGa de abril/2017

O videoconsello do CoFiGa para o mes de abril/2017 pódese visualizar en:

https://youtu.be/bJq6Ju0boY8 (videoconsello en galego)

https://youtu.be/9w1EkeX5WCI (videoconsello en español)

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

La Fisioterapia ayuda a prevenir la atrofia muscular, la rigidez articular y la aparición de trombosis en pacientes encamados

La importancia de ejecutar con regularidad y de la forma correcta los cambios posturales en los pacientes que pasan muchas horas tendidos en la cama, tema principal de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud” en este mes de abril:

Los fisioterapeutas ofrecen una serie de recomendaciones a cuidadores para aplicar las técnicas más adecuadas en las acciones de movilización y evitar problemas de espalda

Las técnicas de Fisioterapia Respiratoria son básicas para evitar algunas de las complicaciones más típicas en este tipo de pacientes

Los pacientes encamados sufren pérdida de masa muscular, rigidez articular, contracturas y problemas de circulación que pueden desembocar en trombosis venosa. Estos aspectos pueden ser paliados desde la Fisioterapia con movilizaciones activas y pasivas y con adecuados cambios posturales que también previenen la aparición de úlceras de presión o de decúbito y escaras en la piel del paciente.

Debido a la inmovilidad, en este tipo de pacientes también es habitual que se produzca un acumulo de secreciones que puede derivar en infecciones respiratorias como neumonías. Este tipo de complicaciones también pueden ser paliadas con  ejercicios de Fisioterapia Respiratoria, como respiración diafragmática, expansión torácica, y con ventilación y drenaje pulmonar.

En el paciente encamado conviven diferentes circunstancias distintas al resto: de trata de un paciente en el que se reúnen las consecuencias propias de su enfermedad de base y las provocadas por su encamamiento, ya sea temporal o definitivo; además, por sus circunstancias, se trata de un paciente altamente dependiente de sus cuidadores.

Repercusiones en el organismo de los pacientes encamados

La inmovilidad prolongada tiene repercusiones en casi todo el organismo de los pacientes encamados:

- Cardiovascular: la circulación se enlentece, las venas y arterias pierden elasticidad, lo que puede ocasionar problemas de circulación.

- Sistema respiratorio: deterioro de la ventilación pulmonar, aumenta la retención de secreciones y con ello la posibilidad de sufrir infecciones respiratorias.

- Musculo-esqueléticas: pérdida de masa muscular, mientras que los huesos también se vuelven más débiles y frágiles, por lo que aumenta el riesgo de tener fracturas.

- Genito-urinarias: incontinencia urinaria que si no se gestiona bien puede provocar infecciones y alteraciones cutáneas.

- Sistema digestivo: pérdida del apetito y malnutrición; el aumento del reflujo gastroesofágico puede desencadenar digestiones pesadas o ardor de estómago; además, la formación del bolo fecal se enlentece, pudiendo llegar a provocar estreñimiento crónico.

- Piel: úlceras por presión si no se cambia la postura cada cierto tiempo.

Recomendaciones para el paciente encamado

- Usar un colchón anti-escaras, que ayude a distribuir las presiones sobre la superficie del cuerpo y superficies óseas, como talones, codos, rodillas y la región sacra.

- Mover al paciente cada 2 horas. Cambiar la posición es indispensable para prevenir las escaras.

- La Fisioterapia y los ejercicios ayudan a prevenir la atrofia muscular, rigidez articular y trombosis venosa.

- Es importante la alimentación, con consumo de proteínas y vitaminas, y con una correcta hidratación.

- La Fisioterapia Respiratoria ayuda a evitar patologías respiratorias y mejora las secreciones bronquiales.

- Hay que mantener la piel hidratada utilizando cremas especialmente en las áreas de presión, ser cuidadoso con la higiene del paciente y secar bien la piel.

-Utilizar almohadas para conseguir alineación corporal correcta y mantener la posición deseada.

A la hora de mover al paciente:

- Utilizar las sábanas para mover al enfermo en la cama.

- No tirar del cuello ni de los brazos, siempre sujetar del hombro y de la cadera al paciente para evitar lesiones.

- Acudir a un fisioterapeuta para que nos aconseje la mejor manera de realizar los cambios posturales y las posturas correctas mientras permanezca en cama.

Fisioterapia en pacientes encamados

Para alargar la autonomía personal de este tipo de pacientes, el fisioterapeuta seguirá una pauta de ejercicios destinada a mantener la musculatura en las mejores condiciones posibles: si la persona puede realizarlo por sí misma, hablaremos de ejercicios de movilización activa; si no puede hacerlo solo o es paciente no colaborador, el profesional realizará movilizaciones dirigidas o incluso pasivas.

En la Fisioterapia para pacientes encamados, la constancia, el esfuerzo y la predisposición por parte del paciente son fundamentales para conseguir resultados óptimos. También es muy importante por parte del profesional de la Fisioterapia establecer una buena pauta de tratamiento y realizar un seguimiento de la evolución del paciente, con valoraciones continuas que permitan modificar la intensidad y frecuencia del tratamiento para adaptarlo al estado del paciente.

Videoconsejo CoFiGa de abril/2017

El videoconsejo del CoFiGa para el mes de abril/2017 se puede visualizar en:

https://youtu.be/bJq6Ju0boY8 (videoconsejo en gallego)

https://youtu.be/9w1EkeX5WCI (videoconsejo en español)

 

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

 

Acceder a la noticia
Esta página web usa cookikes
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información aquí: Más información