O Pleno do Parlamento galego rexeita, co voto en contra do Grupo Popular, a Proposición de Lei de Publicidade Sanitaria proposta por En Marea
Presentada facéndose eco das demandas expostas por parte de diferentes colectivos profesionais sanitarios, como é o caso dos fisioterapeutas galegos, e polas persoas usuarias dos servizos sanitarios

10-07-2018
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

O voto en contra do Grupo Popular impediu que o Pleno do Parlamento de Galicia aprobase esta mañá a Proposición de Lei de Publicidade Sanitaria presentada por En Marea e que, pola contra, se recibiu o apoio dos deputados socialistas e do BNG.

A deputada Eva Solla foi a encargada de presentar esta proposición de lei, “elaborada tras escoitar as demandas expostas tanto polos colectivos profesionais sanitarios de fisioterapeutas,  podólogos, psicólogos, matronas… como polos propios usuarios destes servizos sanitarios” e que ten por obxectivo “velar polo dereito da cidadanía a unha asistencia sanitaria rigorosa, de calidade e prestada por profesionais sanitarios formados”, para o que é preciso combater de maneira eficiente un delito perfectamente  tipificado no artigo 403 do Código Penal como é o intrusismo sanitario.

Neste sentido, Eva Solla cualificou de “moi limitada e obsoleta” a regulación coa que neste sentido conta Galicia, como é o Decreto 97/1988, que ten máis de 20 anos, que ten unha “nula participación dos profesionais sanitarios” e que ten ademais “unha escasa aplicación práctica á hora de fiscalizar posibles fraudes que se producen tanto na prestación de servizos por parte de profesionais sen a adecuada titulación como en formacións que ofrecen cursos sen o necesario recoñecemento oficial e que son impartidos por persoas sen a pertinente titulación sanitaria”.

Trátase dunha regulamentación que, tal e como argumentou Eva Solla, non pon a disposición nin dos profesionais sanitarios nin dos usuarios, os mecanismos necesarios para denunciar posibles fraudes e para que a Administración sexa  proactiva á hora de perseguir as fraudes que se comenten en materia de intrusismo sanitario.

Tamén incidiu Eva Solla no necesario control que a Administración debe realizar dos negocios privados que ofrecen servizos socio sanitarios, como é o caso das residencias de maiores, centros de día ou centros de atención ás persoas con diversidade funcional e/ou cognitiva, porque, tal e como argumentou “supón unha evidente desprotección das persoas usuarias, dos seus dereitos como consumidores e á protección da saúde”.

Por todo iso, e tras agradecer a colaboración e asesoramento prestado por diferentes colexios profesionais, como CoFiGa, para elaborar a proposta presentada, a deputada en En Marea destacou como novidades do texto a proposta de establecer a obrigatoriedade dunha autorización administrativa previa da publicidade sanitaria, así como a creación dunha comisión de control da devandita publicidade sanitaria, con participación da Administración, das universidades, dos usuarios, dos sindicatos e dos colexios profesionais sanitarios, tal e como xa funciona noutras comunidades autónomas.

Apoio dos grupos do BNG e Socialistas de Galicia

A deputada nacionalista Montserrat Prado apuntou durante a súa intervención que a publicidade enganosa é un problema cada vez máis frecuente e que adquire unha especial "relevancia" no ámbito sanitario, xa que "o que está en xogo é a saúde e mesmo a vida das persoas", polo que é necesario "actuar para protexelas".

O socialista Xulio Torrado pediu "máis concreción" na regulación en materia de intrusismo sanitario, con máis participación das sociedades científicas e cunha decidida implicación da Xunta na sanción e vixilancia de publicidade enganosa e das "pseudociencias”. “En Sanidade é imprescindible a participación dos profesionais sanitarios e é imprescindible tamén desterrar as pseudociencias do debate científico”, sinalou Torrado.

Rexeitamento do Grupo Popular

Fronte ao voto afirmativo de En Marea, BNG e PSdeG (34 votos a favor e 41 en contra), o grupo do PP votou en contra argumentando que xa existen normativas neste ámbito e que a proposta de En Marea é "imprecisa" e "falta de concreción".

Neste sentido, a deputada popular Mª Encarnación Amigo Díaz apuntou que “lonxe de reforzar o marco xurídico, incorre en imprecisións e falta de concreción, e do seu contido literal non se desprende ningunha mellora do marco actual", agregando que a iniciativa "non achega nada novo".

Visualización do debate

O debate completo esta Proposición de Lei de Publicidade Sanitaria pódese ver a través da seguinte ligazón:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-10?part=cad98dfd-6be7-4848-ac0a-6c1eff591b57&start=11733

El Pleno del Parlamento gallego rechaza, con el voto en contra del Grupo Popular, la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria propuesta por En Marea

Presentada haciéndose eco de las demandas planteadas por parte de diferentes colectivos profesionales sanitarios, como es el caso de los fisioterapeutas gallegos, y por las personas usuarias de los servicios sanitarios

El voto en contra del Grupo Popular ha impedido que el Pleno del Parlamento de Galicia aprobase esta mañana la Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria presentada por En Marea y que, por el contrario, si recibió el apoyo de los diputados socialistas y del BNG.

A diputada Eva Solla ha sido la encargada de presentar esta proposición de ley, “elaborada tras escuchar las demandas planteadas tanto por los colectivos profesionales sanitarios de fisioterapeutas, podólogos, psicólogos, matronas… como por los propios usuarios de estos servicios sanitarios” y que tiene por objetivo “velar por el derecho de la ciudadanía a una asistencia sanitaria rigurosa, de calidad y prestada por profesionales sanitarios formados”, para lo que es preciso combatir de manera eficiente un delito perfectamente tipificado en el artículo 403 del Código Penal como es el intrusismo sanitario.

En este sentido, Eva Solla calificó de “muy limitada y obsoleta” la regulación con la que en este sentido cuenta Galicia, como es el Decreto 97/1988, que tiene más de 20 años, que tiene una “nula participación de los profesionales sanitarios” y que tiene además “una escasa aplicación práctica a la hora de fiscalizar posibles fraudes que se producen tanto en la prestación de servicios por parte de profesionales sin la adecuada titulación como en formaciones que ofrecen cursos sin el necesario reconocimiento oficial y que son impartidos por personas sin la pertinente titulación sanitaria”.

Se trata de una reglamentación que, tal y como argumentó Eva Solla, no pone a disposición ni de los profesionales sanitarios ni de los usuarios, los mecanismos necesarios para denunciar posibles fraudes y para que la Administración sea proactiva a la hora de perseguir los fraudes que se comenten en materia de intrusismo sanitario.

También incidió Eva Solla en el necesario control que la Administración debe realizar de los negocios privados que ofrecen servicios socio sanitarios, como es el caso de las residencias de mayores, centros de día o centros de atención a las personas con diversidad funcional y/o cognitiva, porque, tal y como argumentó “supone una evidente desprotección de las personas usuarias, de sus derechos como consumidores y a la protección de la salud”.

Por todo ello, y tras agradecer la colaboración y asesoramiento prestado por diferentes colegios profesionales, como CoFiGa, para elaborar la propuesta presentada, la diputada en En Marea destacó como novedades del texto la propuesta de establecer la obligatoriedad de una autorización administrativa previa de la publicidad sanitaria, así como la creación de una comisión de control de dicha publicidad sanitaria, con participación de la Administración, de las universidades, de los usuarios, de los sindicatos y de los colegios profesionales sanitarios, tal y como ya funciona en otras comunidades autónomas.

Apoyo de los grupos del BNG y Socialistas de Galicia

La diputada nacionalista Montserrat Prado apuntó durante su intervención que la publicidad engañosa es un problema cada vez más frecuente y que adquiere una especial "relevancia" en el ámbito sanitario, ya que "lo que está en juego es la salud e incluso la vida de las personas", por lo que es necesario "actuar para protegerlas".

El socialista Xulio Torrado pidió "más concreción" en la regulación en materia de intrusismo sanitario, con más participación de las sociedades científicas y con una decidida implicación de la Xunta en la sanción y vigilancia de publicidad engañosa y de las "pseudociencias”. “En Sanidad es imprescindible la participación de los profesionales sanitarios y es imprescindible también desterrar las pseudociencias del debate científico”, señaló Torrado.

Rechazo del Grupo Popular

Frente al voto afirmativo de En Marea, BNG y PSdeG (34 votos a favor y 41 en contra), el grupo del PP ha votado en contra argumentando que ya existen normativas en este ámbito y que la propuesta de En Marea es "imprecisa" y "falta de concreción".

En este sentido, la diputada popular Mª Encarnación Amigo Díaz apuntó que “lejos de reforzar el marco jurídico, incurre en imprecisiones y falta de concreción, y de su contenido literal no se desprende ninguna mejora del marco actual", agregando que la iniciativa "no aporta nada novedoso".

Visualización del debate

El debate completo esta Proposición de Ley de Publicidad Sanitaria se puede ver a través del siguiente enlace:

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-07-10?part=cad98dfd-6be7-4848-ac0a-6c1eff591b57&start=11733

Acceder a la noticia
Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.